Ars Cele­bran­di 2016

Pią­tek (5.08.16), rocz­ni­ca kon­se­kra­cji Bazy­li­ki N.M.P. Śnież­nej, uro­czy­ste nie­szpo­ry z 4 asy­sten­ta­mi.

Sobo­ta (6.07.16), świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go, pro­ce­sja w bazy­li­ce licheń­skiej.

XII nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świę­te­go (7.08.16), pro­ce­sja nie­dziel­na i msza św. solen­na z asper­sją.

Śro­da (10.08.16), świę­to św. Waw­rzyń­ca.