Pro­gram

ARS CELEBRANDI
P R O G R A M   W A R S Z T A T Ó W
11 – 18.07.2019

 

DZIEŃ 1 – czwar­tek 11.07 (Feria – 4 kla­sy, kolor zie­lo­ny; wsp. Św. Piu­sa I, Papie­ża i Męczen­ni­ka / Msza wotyw­na w inten­cji warsz­ta­tów – 4 kla­sy, kolor fio­le­to­wy)
14.0016.30 – Zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków (dom Betle­jem – recep­cja warsz­ta­tów)
17.00MSZA SOLENNA z pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
19.00 – Kola­cja (dom Betle­jem)
20.00 – Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne (sala kró­lew­ska)
21.00 – Kom­ple­ta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Spo­tka­nie w gru­pach  warsz­ta­to­wych (sal­ki warsz­ta­to­we)

DZIEŃ 2 – pią­tek 12.07 (Św. Jana Gwal­ber­ta, Opa­ta – 3 kla­sy, kolor bia­ły)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00Pro­ce­sja ku czci NMP Licheń­skiej (Bazy­li­ka NMP Licheń­skiej – uczest­ni­czy­my litur­gicz­nie)

DZIEŃ 3 – sobo­ta 13.07 (Wspo­mnie­nie NMP w sobo­tę – 3 kla­sy, kolor bia­ły / bł. Jaku­ba de Vora­gi­ne – semi­du­plex, kolor bia­ły [SOP])
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na w rycie domi­ni­kań­skim (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Kom­ple­ta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
22.00 – Matu­ti­num i Lau­des nie­dziel­ny (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)

DZIEŃ 4 – nie­dzie­la 14.07 (5. Nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świę­te­go – 2 kla­sy, kolor zie­lo­ny)
06.00 Pry­ma (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.00 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym
(kościół św. Doro­ty)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.10 – Ter­cja (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
11.30MSZA SOLENNA z asper­sją i pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
16.40 – Sek­sta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.10Nona (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)

DZIEŃ 5 – ponie­dzia­łek 15.07 (Św. Hen­ry­ka Cesa­rza i Wyznaw­cy – 3 kla­sy, kolor bia­ły / Roze­sła­nie Apo­sto­łów – totum duplex, kolor bia­ły [SOP])
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3012.00 – blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
12.30 – Obiad (dom Betle­jem)
13.40MSZA SOLENNARYCIE DOMINIKAŃSKIM (Bazy­li­ka NMP Licheń­skiej)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
19.30 – Wykład Ryszard Bar­tosz­ko „Kapli­ca papie­ska na przy­kła­dzie Mszy świę­tej w pora­nek Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go” (sala kró­lew­ska)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
 
DZIEŃ 6 – wto­rek 16.07 (Feria – 4 kla­sy, kolor zie­lo­ny; wsp. N.M.Panny z Góry Kar­me­lu / Requ­iem za papie­ża Inno­cen­te­go III803 rocz­ni­cę śmier­ci – 3 kla­sy, kolor czar­ny)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na Requ­iem z abso­lu­cją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
19.30 – Wykład Ks. Grze­gorz Śnia­doch IBP „Czym jest praw­dzi­wy Ruch Litur­gicz­ny w uję­ciu Dom Pro­spe­ra Gueranger’a OSB (sala kró­lew­ska)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)

DZIEŃ 7 – śro­da 17.07 (Feria – 4 kla­sy, kolor zie­lo­ny; wsp. Św. Alek­se­go, Wyznaw­cy / Requ­iem za spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu para­fial­nym – 3 kla­sy, kolor czar­ny)
06.00 Lau­des bene­dyk­tyń­ski (mona­stycz­ny) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.10 – Lau­des pro defunc­tis (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
11.30MSZA SOLENNA REQUIEM z pro­ce­sją sta­cyj­ną (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Nie­szpo­ry bene­dyk­tyń­skie (mona­stycz­ne) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta bene­dyk­tyń­ska (mona­stycz­na) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
 
DZIEŃ 8 – czwar­tek 18.07 (Św. Szy­mo­na z Lip­ni­cy, Wyznaw­cy – 3 kla­sy, kolor bia­ły)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.0010.00 – Pako­wa­nie i wykwa­te­ro­wa­nie (dom Betle­jem – klu­cze odda­je­my do recep­cji a baga­że depo­nu­je­my w biu­rze warsz­ta­tów)
10.30 – Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (sala kró­lew­ska)
11.30MSZA SOLENNA z pro­ce­sją teo­fo­rycz­ną i Te Deum (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
            – po Mszy odbiór baga­żu (dom Betle­jem – biu­ro warsz­ta­tów)

Pro­gram może ulec nie­znacz­nym zmia­nom.

Wszyst­kie litur­gie pod­czas Ars Cele­bran­di są publicz­ne i ogól­no­do­stęp­ne.
Kaza­nia są gło­szo­ne na Mszach solen­nych.
Komu­nia Św. jest udzie­la­na na Mszach solen­nych i śpie­wa­nych.

Miej­sca odpra­wia­nia Mszy recy­to­wa­nych:
1. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny
2. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – I ołtarz bocz­ny
3. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – II ołtarz bocz­ny
4. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – ołtarz głów­ny
5. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – I ołtarz bocz­ny
6. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – II ołtarz bocz­ny
7. Kościół św. Doro­ty – ołtarz głów­ny
8. Kapli­ca s. Fau­sty­ny
9. Kapli­ca NSPJ
10. Kapli­ca Mariań­ska
11. Kapli­ca Jezu­sa Miło­sier­ne­go
12. Kapli­ca Ostro­bram­ska