Pro­gram

ARS CELEBRANDI
P R O G R A M   W A R S Z T A T Ó W
20 – 27.07.2017

 

DZIEŃ 1 – czwar­tek 20.07  (Bł. Cze­sła­wa, Wyznaw­cy – 3 kla­sy, kolor biały)
14.0016.30 – Zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków (dom Arka – recep­cja warsztatów)
17.00MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
19.00 – Kola­cja (dom Arka)
20.00 – Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne (sala kró­lew­ska)
21.00 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Spo­tka­nie w gru­pach  warsz­ta­to­wych (sal­ki warsztatowe)

DZIEŃ 2 – pią­tek 21.07  (Św. Waw­rzyń­ca z Brin­di­si, Wyznaw­cy i Dok­to­ra Kościo­ła – 3 kla­sy, kolor bia­ły / Requ­iem za Śp. Bp. Iwo Odrowąża)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
11.30MSZA SOLENNA REQUIEMRYCIE DOMINIKAŃSKIM (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
18.30 – Kola­cja (dom Arka)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Arka)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej) 
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 3 – sobo­ta 22.07   (Św. Marii Mag­da­le­ny, Pokut­ni­cy – 3 kla­sy, kolor biały)
06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
18.30 – Kola­cja (dom Arka)
19.00 – Spo­tka­nie z o. Den­ni­sem Koliń­skim SJC (USA) (dom Arka – sala konferencyjna)
21.00 – Pro­ce­sja ku czci NMP Licheń­skiej (Bazy­li­ka NMP Licheń­skiej – uczest­ni­czy­my liturgicznie)

DZIEŃ 4 – nie­dzie­la 23.07  (7. Nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świę­te­go – 2 kla­sy, kolor zielony)
06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.00 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doroty)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
11.30MSZA SOLENNA z asper­sją i pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
18.30 – Kola­cja (dom Arka)
19.00 – Kon­fe­ren­cja 10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum” (dom Arka – sala konferencyjna)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej) 
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 5 – ponie­dzia­łek 24.07  (Św. Kin­gi, Dzie­wi­cy – 3 kla­sy, kolor bia­ły / Requ­iem za spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu parafialnym)
06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
11.30MSZA SOLENNA REQUIEM z pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny / cmen­tarz parafialny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsztatowe)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
18.30 – Kola­cja (dom Arka)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Arka)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)
 
DZIEŃ 6 – wto­rek 25.07  (Św. Jaku­ba, Apo­sto­ła – 2 kla­sy, kolor czerwony)
06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
13.30 – Obiad (dom Arka)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
18.30 – Kola­cja (dom Arka)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Arka)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 7 – śro­da 26.07  (Św. Anny, Mat­ki N.M.Panny – 2 kla­sy, kolor biały)
06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.3012.30 – blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kaplice)
13.40MSZA SOLENNA (Bazy­li­ka NMP Licheńskiej)
16.00 – Obiad (dom Arka)
17.30 – Msza śpie­wa­na w rycie domi­ni­kań­skim (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
19.00 – Kola­cja (dom Arka)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Arka)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Częstochowskiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)
 
DZIEŃ 8 – czwar­tek 27.07  (Feria – 4 kla­sy, kolor zie­lo­ny / Msza wotyw­na o Naj­święt­szym Sakra­men­cie, kolor biały)
06.00 Lau­des (kościół MB. Częstochowskiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kaplice)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doroty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.0010.00 – Pako­wa­nie i wykwa­te­ro­wa­nie (dom Arka – klu­cze odda­je­my do recep­cji a baga­że depo­nu­je­my w biu­rze warsztatów)
10.30 – Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (sala kró­lew­ska)
11.30MSZA SOLENNA z pro­ce­sją teo­fo­rycz­ną i Te Deum (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny)
            – po Mszy odbiór baga­żu (biu­ro warsztatów)

Pro­gram może ulec nie­znacz­nym zmianom.

Wszyst­kie litur­gie pod­czas Ars Cele­bran­di są publicz­ne i ogólnodostępne.
Kaza­nia są gło­szo­ne na Mszach solennych.
Komu­nia Św. jest udzie­la­na na Mszach solen­nych i śpiewanych.

Miej­sca odpra­wia­nia Mszy recytowanych:
1. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – ołtarz główny
2. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – I ołtarz boczny
3. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – II ołtarz boczny
4. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – ołtarz główny
5. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – I ołtarz boczny
6. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – II ołtarz boczny
7. Kościół św. Doro­ty – ołtarz główny
8. Kapli­ca s. Fau­sty­ny (Miło­sier­dzia Bożego)
9. Kaplicz­ka przy­ko­ściel­na (Naj­święt­sze­go Sakramentu)
10. Kapli­ca Mariańska
11. Kapli­ca Ostrobramska

Tema­ty konferencji:
22.07 – godz. 19.00„Litur­gia tra­dy­cyj­na w służ­bie odre­stau­ro­wa­nia „sacrum” w dzia­łal­no­ści Kano­ni­ków Regu­lar­nych św. Jana Kan­te­go w USA
Pre­le­gent: o. Den­nis Koliń­ski SJC (USA

23.07 – godz. 19.0010 lat Sum­mo­rum Pontificum”
Pre­le­gen­ci: ks. Grze­gorz Śnia­doch IBP, Paweł Mil­ca­rek, Jaro­sław Jarczewski