ARS CELEBRANDI
P R O G R A M   W A R S Z T A T Ó W
08 – 15.07.2021

 

DZIEŃ 1 – czwar­tek 08.07 (Św. Elż­bie­ty, Kró­lo­wej i Wdo­wy – 3 kla­sy, kolor bia­ły)
14.0016.30 – Zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków (dom Betle­jem – recep­cja warsz­ta­tów)
17.00MSZA SOLENNA z pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
19.00 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.45 – Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne (dom Betle­jem – sala kon­fe­ren­cyj­na)
20.45 – Spo­tka­nia orga­ni­za­cyj­ne w gru­pach (dom Betle­jem)
22.00 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 2 – pią­tek 09.07 (Feria – 4 kla­sy, kolor zie­lo­ny / Msza wotyw­na o odda­le­nie zara­zy – 4 kla­sy, kolor fio­le­to­wy))
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Arka)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 3 – sobo­ta 10.07 (Sied­miu Bra­ci Męczen­ni­ków, śś Rufi­ny i Sekun­dy, Dzie­wic i Męczen­nic – 3 kla­sy, kolor czer­wo­ny)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNARYCIE DOMINIKAŃSKIM (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Apel i proce­sja ku czci NMP Licheń­skiej (Bazy­li­ka NMP Licheń­skiej – uczest­ni­czy­my liturgicznie)

DZIEŃ 4 – nie­dzie­la 11.07 (7. Nie­dzie­la po Zesła­niu Ducha Świę­te­go – 2 kla­sy, kolor zie­lo­ny / 5. Nie­dzie­la po okta­wie Trój­cy Prze­naj­święt­szej [SOP] – 2 kla­sy, kolor zie­lo­ny)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.00 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym
(kościół św. Doro­ty)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNA z pro­ce­sją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na w rycie domi­ni­kań­skim (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 5 – ponie­dzia­łek 12.07 (Św. Jana Gwal­ber­ta, Opa­ta – 3 kla­sy, kolor bia­ły; wsp. śś. Nabo­ra i Felik­sa, Męczen­ni­ków / Requ­iem za spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu para­fial­nym – 3 kla­sy, kolor czar­ny)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNA REQUIEM z pro­ce­sją sta­cyj­ną (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
 
DZIEŃ 6 – wto­rek 13.07 (Śś. Andrze­ja Świe­ra­da i Bene­dyk­ta, Wyznaw­ców [Pro­prium Polo­niae] – 2 kla­sy, kolor bia­ły)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3011.00 – I blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
11.30MSZA SOLENNA (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
13.30 – Obiad (dom Betle­jem)
15.0016.30II blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
17.00 – Msza śpie­wa­na (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Częstochowskiej)

DZIEŃ 7 – śro­da 14.07 (Św. Bona­wen­tu­ry, Bisku­pa, Wyznaw­cy i Dok­to­ra Kościo­ła – 3 kla­sy, kolor bia­ły / Requ­iem za bpa Pio­tra Gem­bic­kie­go w 364 rocz­ni­cę śmier­ci – 3 kla­sy, kolor czar­ny)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.3012.00 – blok warsz­ta­to­wy (sal­ki warsz­ta­to­we, kapli­ce)
12.30 – Obiad (dom Betle­jem)
13.40MSZA SOLENNA (Bazy­li­ka NMP Licheń­skiej)
17.00 – Msza śpie­wa­na requ­iem z abso­lu­cją (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
18.30 – Kola­cja (dom Betle­jem)
19.30 – Zaję­cia dodat­ko­we / Pie­śni naboż­ne (sal­ki warsz­ta­to­we / kapli­ce / dom Betle­jem)
21.00 – Nie­szpo­ry (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
21.40 – Kom­ple­ta (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
 
DZIEŃ 8 – czwar­tek 15.07 (Św. Bru­no­na Boni­fa­ce­go z Kwer­fur­tu, Bisku­pa i Męczen­ni­ka [Pro­prium Polo­niae] – 3 kla­sy, kolor czer­wo­ny; wsp. Św. Hen­ry­ka, Cesa­rza i Wyznaw­cy)
06.00 Lau­des (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej)
06.45Msze recy­to­wa­ne (blok I) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.30 – Msze recy­to­wa­ne (blok II) (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej, kapli­ce)
07.40 – Msza recy­to­wa­na ze śpie­wem ludo­wym (kościół św. Doro­ty)
08.30 – Śnia­da­nie (dom Betle­jem)
09.0010.00 – Pako­wa­nie i wykwa­te­ro­wa­nie (dom Betle­jem – klu­cze odda­je­my do recep­cji a baga­że depo­nu­je­my w biu­rze warsz­ta­tów)
10.30 – Spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce (dom Betle­jem – sala kon­fe­ren­cyj­na)
11.30MSZA SOLENNA z pro­ce­sją teo­fo­rycz­ną i Te Deum (kościół MB. Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny)
            – po Mszy odbiór baga­żu (dom Betle­jem – biu­ro warsz­ta­tów)

Pro­gram może ulec nie­znacz­nym zmianom.

Wszyst­kie litur­gie pod­czas warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di są publicz­ne i ogól­no­do­stęp­ne.
Kaza­nia są gło­szo­ne na Mszach solen­nych.
Komu­nia Św. jest udzie­la­na na Mszach solen­nych i śpiewanych.

Miej­sca odpra­wia­nia Mszy recy­to­wa­nych:
1. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – ołtarz głów­ny
2. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – I ołtarz bocz­ny
3. Kościół MB Czę­sto­chow­skiej – II ołtarz bocz­ny
4. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – ołtarz głów­ny
5. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – I ołtarz bocz­ny
6. Kapli­ca Krzy­ża Świę­te­go – II ołtarz bocz­ny
7. Kościół św. Doro­ty – ołtarz głów­ny
8. Kapli­ca s. Fau­sty­ny
9. Kapli­ca NSPJ
10. Kapli­ca Mariań­ska
11. Kapli­ca Ostrobramska