Regulamin

Regulamin Warsztatów Liturgicznych Ars Celebrandi

 1. Rejestracja Uczestników odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Warsztaty mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć. Celebracje liturgiczne, które będą się odbywać w trakcie Warsztatów są otwarte dla wszystkich.
 3. Uczestnicy nie mogą odstępować swojego miejsca osobom trzecim bez poinformowania o tym Organizatorów.
 4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 5. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego i wpłata zaliczki w kwocie 300 zł. w wyznaczonym terminie (do 2 tygodni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia ) są jednoznaczne z rezerwacją miejsca na Warsztatach.
 6. Wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 7. Pozostała kwota opłaty powinna zostać przesłana na konto Organizatora nie później niż do 15 czerwca br.
 8. Uczestnicy warsztatów zapisani do grup warsztatowych realizują program warsztatów poprzez uczestnictwo w zajęciach swoich grup we wskazanym miejscu i czasie oraz stosują się do wytycznych prowadzącego zajęcia.
 9. Uczestnik naruszający porządek poprzez łamanie ogólnie przyjętych norm zachowania może zostać usunięty z Warsztatów przez Organizatora bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 10. Warsztaty są prowadzone w zgodzie z aktualnym nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Publiczna krytyka tego nauczania może skutkować usunięciem Uczestnika z Warsztatów bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 11. Osoby niepełnoletnie mogą brać udziału w Warsztatach tylko pod opieką wskazanej osoby pełnoletniej. Osoba ta winna przedstawić organizatorowi oświadczenie o powzięciu odpowiedzialności prawnej za niepełnoletniego uczestnika warsztatów na czas ich trwania.
 12. Na terenie Sanktuarium obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Uczestnik naruszający zakaz może zostać usunięty z Warsztatów przez Organizatorów bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 13. Cisza nocna na terenie Sanktuarium i w domu „Arka” obowiązuje w godzinach 22.00-06.00.
 14. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji na Warsztaty są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników i służą identyfikacji osoby zgłaszającej się.
 15. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od Organizatora zgodnie z Ustawa z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia do udziału w warsztatach.
 17. Osoba zgłaszająca się do udziału w warsztatach akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.