Regu­la­min

Regu­la­min Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych Ars Celebrandi

 1. Reje­stra­cja Uczest­ni­ków odby­wa się dro­gą elektroniczną.
 2. Warsz­ta­ty mają cha­rak­ter zamknię­ty i tyl­ko zare­je­stro­wa­ni Uczest­ni­cy mają pra­wo w nich uczest­ni­czyć. Cele­bra­cje litur­gicz­ne, któ­re będą się odby­wać w trak­cie Warsz­ta­tów są otwar­te dla wszystkich.
 3. Uczest­ni­cy nie mogą odstę­po­wać swo­je­go miej­sca oso­bom trze­cim bez poin­for­mo­wa­nia o tym Organizatorów.
 4. Uczest­ni­cy ubez­pie­cza­ją się we wła­snym zakresie.
 5. Wysła­nie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go i wpła­ta zalicz­ki w kwo­cie 300 zł. w wyzna­czo­nym ter­mi­nie (do 2 tygo­dni od otrzy­ma­nia potwier­dze­nia zgło­sze­nia ) są jed­no­znacz­ne z rezer­wa­cją miej­sca na Warsztatach.
 6. Wnie­sio­na zalicz­ka nie pod­le­ga zwrotowi.
 7. Pozo­sta­ła kwo­ta opła­ty powin­na zostać prze­sła­na na kon­to Orga­ni­za­to­ra nie póź­niej niż do 15 czerw­ca br.
 8. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów zapi­sa­ni do grup warsz­ta­to­wych reali­zu­ją pro­gram warsz­ta­tów poprzez uczest­nic­two w zaję­ciach swo­ich grup we wska­za­nym miej­scu i cza­sie oraz sto­su­ją się do wytycz­nych pro­wa­dzą­ce­go zajęcia.
 9. Uczest­nik naru­sza­ją­cy porzą­dek poprzez łama­nie ogól­nie przy­ję­tych norm zacho­wa­nia może zostać usu­nię­ty z Warsz­ta­tów przez Orga­ni­za­to­ra bez pra­wa zwro­tu wnie­sio­nej opłaty.
 10. Warsz­ta­ty są pro­wa­dzo­ne w zgo­dzie z aktu­al­nym naucza­niem Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. Publicz­na kry­ty­ka tego naucza­nia może skut­ko­wać usu­nię­ciem Uczest­ni­ka z Warsz­ta­tów bez pra­wa zwro­tu wnie­sio­nej opłaty.
 11. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą brać udzia­łu w Warsz­ta­tach tyl­ko pod opie­ką wska­za­nej oso­by peł­no­let­niej. Oso­ba ta win­na przed­sta­wić orga­ni­za­to­ro­wi oświad­cze­nie o powzię­ciu odpo­wie­dzial­no­ści praw­nej za nie­peł­no­let­nie­go uczest­ni­ka warsz­ta­tów na czas ich trwania.
 12. Na tere­nie Sank­tu­arium obo­wią­zu­je zakaz spo­ży­wa­nia alko­ho­lu. Uczest­nik naru­sza­ją­cy zakaz może zostać usu­nię­ty z Warsz­ta­tów przez Orga­ni­za­to­rów bez pra­wa zwro­tu wnie­sio­nej opłaty.
 13. Cisza noc­na na tere­nie Sank­tu­arium i w domu „Arka” obo­wią­zu­je w godzi­nach 22.0006.00.
 14. Dane oso­bo­we zbie­ra­ne w pro­ce­sie reje­stra­cji na Warsz­ta­ty są zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne tyl­ko na potrze­by zgło­sze­nia uczest­ni­ków i słu­żą iden­ty­fi­ka­cji oso­by zgła­sza­ją­cej się.
 15. Oso­ba zgła­sza­ją­ca się wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych zawar­tych w zgło­sze­niu w celu nie­zbęd­nym do reali­za­cji pro­ce­su reje­stra­cji, oraz otrzy­my­wa­nia dro­gą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cji od Orga­ni­za­to­ra zgod­nie z Usta­wa z dn. 29.08.97 r. o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. W myśl tej usta­wy oso­ba zgła­sza­ją­ca ma pra­wo do wglą­du w swo­je dane gro­ma­dzo­ne przez orga­ni­za­to­ra oraz pra­wo do ich poprawiania.
 16. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo nie przy­ję­cia zgło­sze­nia do udzia­łu w warsztatach.
 17. Oso­ba zgła­sza­ją­ca się do udzia­łu w warsz­ta­tach akcep­tu­je zapi­sy niniej­sze­go regulaminu.