fot. Marcin Mituś

fot. Mar­cin Mituś

Dłu­go kaza­li­śmy Wam cze­kać, ale w koń­cu jest! Z dumą pre­zen­tu­je­my stro­nę inter­ne­to­wą Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di oraz oczy­wi­ście same Warsz­ta­ty. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ich ideą, pla­nem i inny­mi szcze­gó­ła­mi. Być może to wyda­rze­nie wycho­dzi na prze­ciw wła­śnie Two­im ocze­ki­wa­niom! Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszej stro­ny, któ­ra będzie uzu­peł­nia­na o kolej­ne infor­ma­cje i szcze­gó­ły. Zapew­nia­my, że jesz­cze Cię zaskoczymy!

Na stro­nie znaj­dziesz rów­nież for­mu­larz zapi­sów na Warsz­ta­ty. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na, a pierw­sze 10 osób, któ­re się zapi­sze może liczyć na raba­ty, więc war­to się pospieszyć!

Zachę­ca­my do obser­wo­wa­nia nasze­go pro­fi­lu face­bo­oko­we­go, gdzie już od ponie­dział­ku roz­pocz­nie­my pre­zen­ta­cję muzy­ków pro­wa­dzą­cych warsz­ta­ty. Jeśli masz jakieś pyta­nia, możesz się z nami skon­tak­to­wać, chęt­nie na nie odpowiemy.

Kategorie: Ogłoszenia