page

W minio­nym tygo­dniu pre­zen­to­wa­li­śmy na Face­bo­oku muzy­ków, któ­rzy popro­wa­dzą gru­py warsz­ta­to­we. Mamy nadzie­je, że nasza ofer­ta spra­wi, że każ­dy znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Warsz­ta­ty muzy­ki poli­fo­nicz­nej popro­wa­dzi Paweł Bębe­nek. Warsz­ta­ty cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go i domi­ni­kań­skie­go popro­wa­dzą Mar­cin Bor­nus-Szczy­ciń­ski oraz Robert Pożar­ski. Warsz­ta­ty cho­ra­łu żeń­skie­go popro­wa­dzi Joan­na Orzeł. Śpie­wem tra­dy­cyj­nych pol­skich pie­śni naboż­nych pokie­ru­je Adam Strug.

Kategorie: Ogłoszenia