mering

Patro­nat hono­ro­wy nad Warsz­ta­ta­mi objął J.E. ks. bp Wie­sław Mering, ordy­na­riusz włocławski.

Cie­szę się do pla­no­wa­nych warsz­ta­tów litur­gicz­nych w Liche­niu: są bez wąt­pie­nia i waż­ne i potrzeb­ne. Z wiel­ką rado­ścią obej­mu­ję Hono­ro­wym Patro­na­tem Warsz­ta­ty Litur­gicz­ne „ARS CELEBRANDI” oraz z chę­cią wziął­bym udział w jakiejś z czę­ści tego Przed­się­wzię­cia. Dla Orga­ni­za­to­rów i Uczest­ni­ków tego Wyda­rze­nia życzę wie­lu dobrych owoców.”

Księ­dzu Bisku­po­wi Wie­sła­wo­wi ser­decz­nie dzię­ku­je­my za dobre słowo!

Kategorie: Ogłoszenia