Arka

Dom piel­grzy­ma „Arka”

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę roz­pocz­niemy warsz­taty litur­giczne Ars Cele­brandi. Punkt reje­stra­cyj­no – infor­ma­cyj­ny zosta­nie otwar­ty o godzi­nie 13.00 i będzie znaj­do­wał się na par­te­rze domu piel­grzyma Arka. W punk­cie będzie moż­na uzy­skać infor­ma­cje, pozo­sta­wić bagaż oraz otrzy­mać mate­riały warsz­ta­towe. Przy domu Arka (Bra­ma 3) jest dostęp­ny par­king dla gości. Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach będzie moż­liwe od godzi­ny 15.00 i potrwa do godzi­ny 16.30. Pro­simy w tym prze­dziale cza­su zgło­sić się do punk­tu po odbiór kluczy. 

Szcze­gó­łowy pro­gram pierw­szego dnia oraz całych warsz­ta­tów jest dostęp­ny tutaj. Dodat­kowe infor­ma­cje dla uczest­ni­ków zosta­ły wysła­ne dro­gą mailo­wą. Jeśli z róż­nych przy­czyn nie otrzy­mali Pań­stwo infor­ma­cji lub mają jakieś dodat­kowe pyta­nia, moż­na się z nami skon­tak­to­wać pisząc na adres e‑mail: kontakt@arscelebrandi.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem: 504 509 210.

Kategorie: Aktualności