1752Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach! Przez ponad tydzień 150 osób z wie­lu zakąt­ków nasze­go kra­ju, a tak­że z Czech, Litwy, Łotwy i Fran­cji, spo­tka­ło się w Liche­niu aby dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści i współ­two­rzyć litur­gicz­ną prze­strzeń spo­tka­nia z Bogiem.

Uczest­ni­cy bra­li udział w warsz­ta­tach muzycz­nych, kur­sach mini­stran­tu­ry oraz nauce cele­bra­cji. Rado­ścią napa­wa fakt, że w cza­sie warsz­ta­tów dzie­się­ciu kapła­nów odpra­wi­ło po raz pierw­szy Mszę św. wg nad­zwy­czaj­nej for­my rytu rzymskiego!

Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia skła­da­my na ręce kusto­sza sank­tu­arium licheń­skie­go, ks. Wik­to­ra Gumien­ne­go MIC. Dzię­ku­je­my za życz­li­wość i gości­nę oraz otwar­tość na kolej­ną, przy­szło­rocz­ną edy­cję warsz­ta­tów. Bóg zapłać!

Wyra­zy podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my tak­że do wszyst­kich dobro­dzie­jów i dar­czyń­ców. Bez Waszej ofiar­no­ści warsz­ta­ty z pew­no­ścią nie nabra­ły­by tak sze­ro­kie­go cha­rak­te­ru! Wszyst­kich życz­li­wych nam ofia­ro­daw­ców zapew­nia­ny o naszej pamię­ci oraz modlitwie.

Wszyst­kich zachę­ca­my do śle­dze­nia infor­ma­cji zamiesz­cza­nych na naszym pro­fi­lu face­bo­ok’o­wym oraz do obej­rze­nia (suk­ce­syw­nie uzu­peł­nia­nej) gale­rii zdjęć z tego­rocz­nych warsz­ta­tów. Już teraz zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w kolej­nej, jesz­cze bogat­szej i posze­rzo­nej edy­cji Ars Cele­bran­di w sierp­niu 2015 roku! Zapi­sy ruszą naj­praw­do­po­dob­niej w mar­cu. Do zobaczenia!

Kategorie: Aktualności