1689Już 1 mar­ca roz­pocz­ną się zapi­sy na II edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di. Warsz­ta­ty odbę­dą się w Liche­niu w dniach 16 – 23 sierp­nia. Podob­nie jak w roku ubie­głym, w cza­sie warsz­ta­tów będzie moż­na nauczyć się zarów­no cele­bra­cji Mszy św., posłu­gi mini­stranc­kiej oraz wziąć udział w sze­ro­kiej ofer­cie warsz­ta­tów muzycznych.

Po doświad­cze­niach pierw­szej edy­cji, prze­wi­dzia­no kil­ka zmian i udo­god­nień. Poja­wią się nowi wykła­dow­cy oraz bogat­sza ofer­ta dodat­ko­wych zajęć (m.in. warsz­ta­ty orga­no­we, kurs czysz­cze­nia i pie­lę­gna­cji szat litur­gicz­nych czy pane­le dys­ku­syj­ne). Już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w licheń­skich warsztatach!

Zapi­sy odby­wa­ją się poprzez for­mu­larz inter­ne­to­wy, któ­ry będzie dostęp­ny na naszej stro­nie od 1 mar­ca br. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Zachę­ca­my tak­że do mate­rial­ne­go wspar­cia orga­ni­za­cji tego waż­ne­go i potrzeb­ne­go przed­się­wzię­cia. Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polonia.
Kategorie: Ogłoszenia