W cza­sie tego­rocz­nych warsz­ta­tów litur­gicz­nych Pan Robert Hugo popro­wa­dzi warsz­ta­ty dla orga­ni­stów z zakre­su udzia­łu orga­nów w litur­gii tra­dy­cyj­nej. Warsz­ta­ty te adre­so­wa­ne są do uczniów, stu­den­tów i absol­wen­tów szkół muzycz­nych. Zgło­sze­nia z krót­kim opi­sem dotych­cza­so­we­go dorob­ku pro­si­my prze­sy­łać do 1 lip­ca br. na nasz adres mailo­wy. Na ich pod­sta­wie Pan Robert Hugo podej­mie decy­zję o dopusz­cze­niu do warsz­ta­tów organowych.

Hugo1Robert Hugo
Ur. w 1962 r. Orga­ni­sta, kla­we­sy­ni­sta, kapel­mistrz i chór­mistrz. Pro­fe­sjo­nal­ną karie­rę muzycz­ną roz­po­czął po ukoń­cze­niu wydzia­łu nauk przy­rod­ni­czych na Uni­wer­sy­te­cie Karo­la w Pra­dze. Rów­no­le­gle odby­wał stu­dia na Pra­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej, gdzie zgłę­biał teo­rię muzy­ki i uczył się gry na orga­nach pod kie­run­kiem Mila­na Slech­ty i Jaro­sła­wa Tumy. Dodat­ko­wo stu­dio­wał grę na kla­we­sy­nie współ­cze­snym pod kie­run­kiem Zuzan­ny Ruži­čko­vej, kla­we­sy­nu histo­rycz­ne­go zaś uczył się u Johan­na Son­n­le­it­ne­ra, Joh­na Tol­la i Hel­mu­ta Fran­ke. Pra­co­wał jako akom­pa­nia­tor bale­tu w teatrze, pro­wa­dził zaję­cia śpie­wu chó­ral­ne­go i na wydzia­le dra­ma­tycz­nym Pra­skie­go Kon­ser­wa­to­rium. Jest orga­ni­stą aka­de­mic­kie­go kościo­ła Zba­wi­cie­la w pra­skim Kle­men­ti­num. Spe­cja­li­zu­je się w cze­skiej i połu­dnio­wo­nie­miec­kiej muzy­ce XVIIXVIII wie­ku. Współ­pra­co­wał z wie­lo­ma cze­ski­mi i euro­pej­ski­mi zespo­ła­mi i soli­sta­mi, taki­mi jak Pro Can­tio­ne Anti­qua, Musi­ca­li­sche Com­pa­gney, Mag­da­le­na Kože­na czy Michal Pospi­šil. W 1992 r. zało­żył swój wła­sny zespół baro­ko­wy Capel­la Regia. W pierw­szym roku dzia­łal­no­ści zespół wysta­wił sce­nicz­nie w brneń­skim Teatrze Janáčka Rap­pre­sen­ta­tio­ne di Ani­ma et di Cor­po Cava­lie­rie­go. W ślad za tym przy­szła seria trzech ora­to­riów Jana Disma­sa Zelen­ki, pod­sta­wo­we dzie­ła Ada­ma Mich­ny, Fili­pa Jaku­ba Rit­tle­ra, Pavla Jose­fa Vejvanovsky’ego, Anto­nia Dra­ghie­go i Jana Jaku­ba Ryby. Osob­ne miej­sce w dzia­łal­no­ści zespo­łu zaj­mu­ją ora­to­ria Gia­co­mo Caris­si­mie­go. Jako orga­ni­sta uczest­ni­czy też w waż­niej­szych nabo­żeń­stwach w koście­le. W Pol­sce Robert Hugo od lat współ­pra­cu­je z mię­dzy­na­ro­do­wym festi­wa­lem muzy­ki daw­nej „Pieśń Naszych Korzeni”.

Kategorie: Aktualności