W sobo­tę 23 kwiet­nia roz­po­czy­na­my zapi­sy na tego­rocz­ne warsz­ta­ty. Zapi­sać moż­na się wyłącz­nie poprzez wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zapraszamy!

zapisy

Kategorie: Aktualności