20160520_112107Orga­ni­za­to­rzy warsz­ta­tów byli we Wło­cław­ku gdzie spo­tka­li się z JE ks. bp. Wie­sła­wem Merin­giem, ordy­na­riu­szem die­ce­zji wło­cław­skiej. Ksiądz Biskup zapew­nił, że bar­dzo ceni sobie nasze dzie­ło i cie­szy się, że to wła­śnie w Liche­niu, na tere­nie Jego die­ce­zji odby­wa się już trze­cia edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych „Ars Cele­bran­di”. Księ­dzu Bisku­po­wi skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za to, że od same­go począt­ku wspie­ra i bło­go­sła­wi nasze dzia­ła­nia i zapew­nia­my o naszej pamię­ci w modlitwie!

Kategorie: Aktualności