W ponie­dzia­łek 8 sierp­nia 2016 r. orga­ni­za­to­rzy i uczest­ni­cy warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w Liche­niu modli­li się na Mszy św. requ­iem w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go ze śpie­wem cho­ra­ło­wym o zba­wie­nie wiecz­ne dla zmar­łe­go kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Machar­skie­go. Zabrzmia­ły m.in. anty­fo­na Requ­iem aeter­nam i sekwen­cja Dies irae. Po Mszy świę­tej odpra­wio­ny został obrzęd abso­lu­cji (sta­ro­daw­ny obrzęd modli­twy za zmar­łych) i odśpie­wa­no anty­fo­nę Libe­ra nos, Domi­ne.
We Mszy św. uczest­ni­czy­ło kil­ku­dzie­się­ciu kapła­nów i mini­stran­tów, kan­to­rzy gre­go­riań­scy, scho­la męska i zgro­ma­dze­ni wierni.
Zdję­cia z tej Mszy św. i pozo­sta­łych wyda­rzeń w dniu 8 sierp­nia moż­na obej­rzeć w albu­mie Ars Cele­bran­di na Face­bo­oku. W przy­szło­ści będą też dostęp­ne w więk­szej licz­bie na stro­nie inter­ne­to­wej Ars Cele­bran­di.

Kategorie: Aktualności