To, co mnie naj­bar­dziej zdu­mie­wa, ale tak rado­śnie, to fakt, że tą for­mą spra­wo­wa­nia litur­gii, któ­ra wca­le nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­su­je się wie­lu mło­dych ludzi” — powie­dział biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, któ­ra spra­wo­wa­na była w jego obec­no­ści w dniu 9 sierp­nia br. w bazy­li­ce licheń­skiej. Pod­czas uro­czy­stej litur­gii, będą­cej kul­mi­na­cyj­nym punk­tem warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, biskup Mering wygło­sił kazanie.

Z róż­nych stron sły­szy­my prze­po­wied­nie o tym, że chrze­ści­jań­stwo się koń­czy, że wyczer­pa­ło swo­je siły. Tym­cza­sem to zain­te­re­so­wa­nie mło­dych ludzi tą trud­ną, ale jed­no­cze­śnie pięk­ną litur­gią budzi dużo nadziei” — dodał ordy­na­riusz wło­cław­ski. Pod­kre­ślił tak­że fakt, że mło­dych ludzi pró­bu­je się dziś pozba­wić tra­dy­cji, „wyrwać z ser­ca część ich toż­sa­mo­ści”, wsku­tek cze­go nie mogą oni odna­leźć miej­sca w życiu. „Dla mnie dowo­dem na to jest fakt, że tak wie­lu mło­dych wpa­da w wszel­kie­go rodza­ju depre­sje, tra­ci poczu­cie sen­su życia” — stwierdził.
Biskup Wie­sław Mering zwró­cił uwa­gę na zna­cze­nie ciszy i spo­ko­ju, obec­nych w daw­nej litur­gii łaciń­skiej: „To jest bar­dzo boga­ta litur­gia. Tu jest spo­kój, tu jest ład, tu jest dużo ciszy, tu jest pięk­ny śpiew, tu jest modli­twa, któ­ra musi rodzić się w ciszy ser­ca. Jan Paweł II tak pięk­nie powie­dział o tym zja­wi­sku, że mil­cze­nie przed Bogiem sta­je się samą modli­twą. To, co tu jest impo­nu­ją­ce: nie ma żad­ne­go pośpie­chu. Pośpiech w litur­gii to śmierć. Cią­gle sły­szę: «Te bisku­pie msze są nie do znie­sie­nia, bo one są za dłu­gie”. Ale to bie­rze się z tego, że czło­wiek nie chce dawać, tyl­ko brać. Chce cią­gle znaj­do­wać jakieś «pod­nie­ty», któ­re go roz­ry­wa­ją. Nato­miast nie jest zdol­ny oddać swo­je­go cza­su, swo­je­go mil­cze­nia, swo­je­go wyci­sze­nia Panu Bogu”.

Biskup Wie­sław Mering stwier­dził, że nigdy jako biskup nie uczest­ni­czył w tak sta­ran­nie przy­go­to­wa­nej i tak peł­nej wymow­nych zna­ków litur­gii Mszy świę­tej, oraz pochwa­lił orga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di za cześć dla Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, jakiej dają dowód sta­ran­ną cele­bra­cją liturgii.
Warsz­ta­ty litur­gicz­ne Ars Cele­bran­di odby­wa­ły się w Sank­tu­arium Maryj­nym w Liche­niu już trze­ci raz. Tego­rocz­na edy­cja trwa­ła od 4 do 11 sierp­nia. 170 uczest­ni­ków z kra­ju i zagra­ni­cy uczy­ło się cele­bro­wać Msze świę­te w kla­sycz­nym rycie rzym­skim albo rycie domi­ni­kań­skim, lub też słu­żyć na nich jako mini­stran­ci i śpie­wa­cy liturgiczni.

Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di jest sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polo­nia, a patro­na­mi hono­ro­wy­mi: Jego Eks­ce­len­cja biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering oraz Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży Kra­ków 2016.
Z tek­stem kaza­nia, wygło­szo­ne­go przez Księ­dza Bisku­pa pod­czas Mszy św. solen­nej coram epi­sco­po w dniu 9 sierp­nia, moż­na się zapo­znać tutaj.

Ksiądz Biskup udzie­lił nam rów­nież wywia­du. Jego tekst jest dostęp­ny tutaj, a wer­sji dźwię­ko­wej moż­na wysłu­chać w kana­le Ars Cele­bran­di na SoundC­lo­ud.

Kategorie: Aktualności