Zapi­sy na IV edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di roz­pocz­ną się 18 mar­ca i jak zawsze będą pro­wa­dzo­ne poprzez for­mu­larz elek­tro­nicz­ny na naszej stronie.

Już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza­my do zapi­sów i udzia­łu w warsz­ta­tach, któ­re odbę­dą się w tym roku w dniach 20 – 27 lip­ca br. w Licheniu.

Kategorie: Aktualności