Moż­na się już zapi­sy­wać na IV edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, któ­ra odbę­dzie się w dniach 20 – 27 lip­ca w Liche­niu. Aby zapi­sać się na warsz­ta­ty nale­ży wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na naszej stro­nie. Ser­decz­nie zapraszamy!

Kategorie: Aktualności