Dzi­siaj o godzi­nie 17.00 Msza św. solen­na cele­bro­wa­na przez ks. Paw­ła Korup­kę, nasze­go kape­la­na, przy śpie­wie żeń­skiej scho­li gre­go­riań­skiej otwo­rzy­ła czwar­tą edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di. Od jutra przez cały tydzień gale­rie zdję­cio­we, nagra­nia dźwię­ko­we i bie­żą­ce relacje!

Kategorie: Aktualności