Gale­ria zdjęć z wczo­raj­sze­go dnia zosta­ła wła­śnie udo­stęp­nio­na. Wystar­czy na pasku u góry stro­ny klik­nąć menu Gale­ria, a następ­nie wybrać rok 2017 i odpo­wied­ni dzień. Gale­rie z kolej­nych dni będą doda­wa­ne codzien­nie przed południem.

Kategorie: Aktualności