21 lip­ca br. przy­pa­dła 788. rocz­ni­ca śmier­ci bisku­pa kra­kow­skie­go Iwo­na Odro­wą­ża, świą­to­bli­we­go duchow­ne­go i wybit­ne­go męża sta­nu, któ­ry spro­wa­dził do Pol­ski Zakon Ojców Domi­ni­ka­nów. Jego krew­ny, św. Jacek Odro­wąż, zwa­ny Apo­sto­łem Pół­no­cy, został pierw­szym pol­skim domi­ni­ka­ni­nem, a Kra­ków był jed­nym z tych miast Euro­py pół­noc­nej, gdzie bra­cia kazno­dzie­je w bia­ło-czar­nych habi­tach spro­wa­dzi­li się naj­wcze­śniej. Biskup Iwo został pocho­wa­ny w domi­ni­kań­skiej bazy­li­ce Świę­tej Trój­cy w Kra­ko­wie i jego pły­tę gro­bo­wą moż­na do dziś tam oglądać.

W rocz­ni­cę śmier­ci Iwo­na Odro­wą­ża w koście­le Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej na tere­nie Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu za duszę Zmar­łe­go zosta­ła odpra­wio­na uro­czy­sta (solen­na) Msza świę­ta requ­iem w rycie domi­ni­kań­skim przy śpie­wie cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go, a po niej odbył się spe­cjal­ny obrzęd abso­lu­cji przy kata­fal­ku z sym­bo­la­mi wła­dzy bisku­piej — infu­łą, stu­łą, msza­łem, kie­li­chem i pateną.

Zakon Domi­ni­kań­ski od 1254 r. posia­da wła­sny obrzą­dek litur­gicz­ny, zwa­ny rytem domi­ni­kań­skim. Oprócz wła­snych tek­stów litur­gicz­nych obej­mu­je on tak­że swo­isty reper­tu­ar cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go, odręb­ny od powszech­nie zna­ne­go cho­ra­łu rzym­skie­go. Po Sobo­rze Waty­kań­skim II Zakon Domi­ni­kań­ski przy­jął nowy, powszech­ny obrzą­dek rzym­ski (mszał bł. Paw­ła VI), ale zacho­wu­je tak­że swo­ją daw­ną litur­gię. Jed­nak­że wczo­raj­sza Msza solen­na requ­iem była wyda­rze­niem wyjąt­ko­wym, gdyż tego rodza­ju cele­bra­cje odby­wa­ją się nie­zwy­kle rzad­ko. W Pol­sce nie było ich od kil­ku­dzie­się­ciu lat.

W modli­twie za duszę bp. Iwo­na Odro­wą­ża bra­li licz­ny udział uczest­ni­cy warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, odby­wa­ją­cych się obec­nie w Licheniu.

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z tej wyjąt­ko­wej celebracji:
Zdję­cia z domi­ni­kań­skiej solen­nej Mszy św. requiem

Nagra­nie kaza­nia o. Woj­cie­cha Goła­skie­go OP, celebransa:

Kaza­nie o. Woj­cie­cha Goła­skie­go OP

Kategorie: Aktualności