Kaza­nia na Mszach św. solen­nych pod­czas tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di skła­da­ją się na cykl nauk reko­lek­cyj­nych poświę­co­nych pię­ciu warun­kom sakra­men­tu poku­ty. Poni­żej poda­je­my link do dzi­siej­sze­go, czy­li pierw­sze­go z nich. Kolej­ne będą publi­ko­wa­ne w następ­nych dniach pod tym samym adresem:
Kaza­nie 22 lip­ca: rachu­nek sumienia

Kategorie: Aktualności