Spe­cy­fi­ką (bar­dzo miłą i pod­no­szą­cą na duchu) tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów jest wyjąt­ko­wo licz­ny udział kapła­nów i bra­ci z róż­no­rod­nych zako­nów, zgro­ma­dzeń zakon­nych i kle­ryc­kich. Są z nami przed­sta­wi­cie­le: fran­cisz­ka­nów kon­wen­tu­al­nych, refor­ma­tów, kapu­cy­nów, sale­zja­nów, pija­rów, cyster­sów, jezu­itów, bene­dyk­ty­nów, domi­ni­ka­nów, ser­ca­nów, redemp­to­ry­stów, sal­wa­to­ria­nów, pal­lo­ty­nów, misjo­na­rzy, kano­ni­ków regu­lar­nych św. Jana Kan­te­go oraz Insty­tu­tu Dobre­go Paste­rza. To doświad­cze­nie bogac­twa i róż­no­rod­no­ści Kościo­ła jest dla uczest­ni­ków poru­sza­ją­cym prze­ży­ciem, dają­cym oka­zję do wymia­ny ducho­wej i pozna­nia nowych powo­łań i cha­ry­zma­tów chrze­ści­jań­skich. Nasi zakon­ni­cy zgo­dzi­li się też pozo­wać do spe­cjal­ne­go rodzin­ne­go zdjęcia 🙂

Kategorie: Aktualności