Pol­scy kato­li­cy życz­li­wie odno­szą się do Mszy św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go i chcie­li­by szer­sze­go dostę­pu do niej — wyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go na zle­ce­nie fran­cu­skiej orga­ni­za­cji kato­li­ków świec­kich „Paix Litur­gi­que”. Dane te przed­sta­wił na warsz­ta­tach litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w Liche­niu repre­zen­tant „Paix Litur­gi­que”, Louis de Lestang.

W maju i czerw­cu 2017 r. Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go, pro­wa­dzo­ny przez ojców pal­lo­ty­nów i współ­pra­cu­ją­cy z pol­skim Epi­sko­pa­tem, prze­pro­wa­dził son­daż wśród repre­zen­ta­tyw­nej gru­py 635 kato­li­ków zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła meto­dą bada­nia pane­lo­we­go prze­pro­wa­dza­ne­go przez Inter­net. 93,6% jego uczest­ni­ków zade­kla­ro­wa­ło, że uczest­ni­czy we Mszach św. we wszyst­kie nie­dzie­le i świę­ta, a 5,8% — w nie­mal wszyst­kie. Naj­cie­kaw­sze wyni­ki son­da­żu przed­sta­wił 25 lip­ca w Liche­niu przy­by­ły z Fran­cji Louis de Lestang z „Paix Liturgique”.

89,5% respon­den­tów wie­dzia­ło o wyda­niu przez papie­ża Bene­dyk­ta XVI motu pro­prio Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum, przy­po­mi­na­ją­ce­go, że ryt rzym­ski posia­da dwie for­my, zwy­czaj­ną („nowa” Msza wg msza­łu bł. Paw­ła VI) i nad­zwy­czaj­ną (po łaci­nie, z kapła­nem zwró­co­nym do taber­na­ku­lum, popu­lar­nie zwa­na try­denc­ką), a tyl­ko 6,9% o tym nie wie­dzia­ło. Gdy­by Msza „try­denc­ka” była spra­wo­wa­na w ich para­fii, 28,9% respon­den­tów son­da­żu uczest­ni­czy­ło­by w niej co tydzień, a 51,6% od cza­su do cza­su. Tyl­ko 15,1% w ogó­le nie chcia­ło­by brać w niej udzia­łu. W pyta­niu wie­lo­krot­ne­go wybo­ru doty­czą­cym oso­bi­stej opi­nii nt. Mszy św. w for­mie nad­zwy­czaj­nej 49,9% wybra­ło odpo­wiedź, że jest ona wyra­zem wier­no­ści wobec tra­dy­cji Kościo­ła, 37,3% uzna­ło ją za coś nor­mal­ne­go, 17,6% stwier­dzi­ło, że nie odpo­wia­da ona dzi­siej­szej kul­tu­rze, a 4,2%, że jest czymś dziwacznym.

Peł­ne wyni­ki oma­wia­ne­go son­da­żu zosta­ną wkrót­ce opu­bli­ko­wa­ne przez „Paix Liturgique”.

Paix Litur­gi­que” jest ist­nie­ją­cą od lat 80. orga­ni­za­cją kato­li­ków świec­kich poszu­ku­ją­cych dia­lo­gu z paste­rza­mi Kościo­ła w kwe­stii dostę­pu do tra­dy­cyj­nej Mszy św., kate­che­zy i poboż­no­ści kato­lic­kiej. Powsta­ła na tle zanie­po­ko­je­nia poważ­ny­mi nad­uży­cia­mi dogma­tycz­ny­mi, pasto­ral­ny­mi i litur­gicz­ny­mi, któ­re roz­po­wszech­ni­ły się w nie­któ­rych Kościo­łach Euro­py Zachod­niej w koń­cu lat 60. i w latach 70. Spe­cja­li­zu­je się w orga­ni­zo­wa­niu son­da­ży doty­czą­cych sto­sun­ku prak­ty­ku­ją­cych kato­li­ków do Mszy św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go („try­denc­kiej”), zama­wia­nych w pro­fe­sjo­nal­nych insty­tu­tach bada­nia opi­nii publicz­nej (w Pol­sce ISKK, na Zacho­dzie IPSOS i inne). Dotych­czas prze­pro­wa­dza­ła takie son­da­że we Fran­cji, Niem­czech, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Hisz­pa­nii, Wło­szech, Por­tu­ga­lii i Szwaj­ca­rii. W poszcze­gól­nych kra­jach wyni­ki nie­co się róż­nią, ale ich ogól­ny wydźwięk jest podob­ny: jedy­nie 1/5­­ czy 1/6 czyn­nych kato­li­ków nie jest w ogó­le zain­te­re­so­wa­na Mszą św. „try­denc­ką”, a ponad poło­wa chcia­ła­by w niej czę­sto lub cza­sa­mi uczestniczyć.

Kategorie: Aktualności