Przy­po­mi­na­my, że gale­rie zdjęć z każ­de­go dnia trwa­nia warsz­ta­tów są regu­lar­nie uzu­peł­nia­ne. Codzien­nie poja­wia się nowa gale­ria zawie­ra­ją­ca ok. 200 zdjęć. Żeby je obej­rzeć, trze­ba klik­nąć menu Gale­ria na pasku u góry stro­ny, a następ­nie klik­nąć pozy­cję „Ars Cele­bran­di 2017” i wybrać kon­kret­ny dzień.

Kategorie: Aktualności