Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Księ­żom Maria­nom, gospo­da­rzom Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu, z Księ­dzem Kusto­szem na cze­le, za gosz­cze­nie u sie­bie naszych warsz­ta­tów i to już czwar­ty raz! Dla kato­li­ków przy­wią­za­nych do tra­dy­cyj­nej, łaciń­skiej litur­gii naj­czę­ściej „nie ma miej­sca w gospo­dzie”, tak jak kie­dyś dla Świę­tej Rodzi­ny w Betle­jem. Tym więk­sza jest nasza wdzięcz­ność. Warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di są wiel­kim przed­się­wzię­ciem logi­stycz­nym: wyma­ga­ją noc­le­gów i wyży­wie­nia dla dwu­stu osób, salek na warsz­ta­ty, kościo­ła prze­zna­czo­ne­go przez tydzień tyl­ko na nasze cele­bra­cje (z powo­du koniecz­nych dosto­so­wań ołta­rza, prze­miesz­cze­nia ławek chó­ro­wych itd.) oraz dodat­ko­wych kaplic i ołta­rzy, aby nasi kapła­ni mie­li gdzie ćwi­czyć naukę cele­bra­cji. To wszyst­ko znaj­du­je się tyl­ko w Liche­niu!!! Dzię­ki dużym roz­mia­rom i dostoj­no­ści głów­nej Bazy­li­ki Licheń­skiej może­my tam przy­go­to­wy­wać uro­czy­ste cele­bra­cje, któ­re w koście­le o mniej­szych roz­mia­rach nie mogły­by uzy­skać odpo­wied­niej ska­li, i zapra­szać na nie dostoj­nych gości, łącz­nie z bisku­pa­mi. A dodat­ko­wo: atmos­fe­ra nie­kła­ma­ne­go sacrum, tra­dy­cyj­na, pol­ska, maryj­na poboż­ność, pamięć o pol­skiej histo­rii, świet­na kuch­nia, nad­zwy­czaj życz­li­wi i pomoc­ni pra­cow­ni­cy sank­tu­arium, rewe­la­cyj­nie utrzy­ma­ne ogro­dy fran­cu­skie, jezio­ro z pla­żą, pysz­ne lody i gofry, naj­pięk­niej­sza pano­ra­ma z naj­wyż­szej wie­ży w pro­mie­niu kil­ku­set kilometrów…
Kie­dy warsz­ta­ty się koń­czą, wie­lu uczest­ni­ków mówi, że już nie może się docze­kać następ­nych. I my, orga­ni­za­to­rzy, rów­nież nie może­my się docze­kać kolej­ne­go przy­jaz­du do Liche­nia. Dziękujemy!

Kategorie: Aktualności