Ocze­ki­wa­ne z nie­cier­pli­wo­ścią peł­ne nagra­nie kon­fe­ren­cji „10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, któ­ra odby­ła się w dniu 23 lip­ca br. w Liche­niu w ramach warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, zosta­ło wła­śnie udo­stęp­nio­ne! Ksiądz Grze­gorz Śnia­doch IBP, Jaro­sław Jar­czew­ski (cere­mo­niarz) i red. Tomasz Rowiń­ski z kwar­tal­ni­ka „Chri­stia­ni­tas” pod­su­mo­wu­ją obec­ny stan recep­cji motu pro­prio Bene­dyk­ta XVI w Koście­le po dzie­się­ciu latach jego obo­wią­zy­wa­nia. Bazą dys­ku­sji jest wywiad abp. Guido­na Poz­zo, sekre­ta­rza papie­skiej komi­sji Ecc­le­sia Dei, oraz archi­wal­ny arty­kuł kol. Mar­ci­na Goli z Una Voce Polo­nia, pod­su­mo­wu­ją­cy pierw­sze pięć lat obo­wią­zy­wa­nia „Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”. Jeden z cel­niej­szych wnio­sków: Trze­ba uznać, że po tych dzie­się­ciu latach wcie­lo­ne w życie zosta­ło nie „Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, lecz raczej wcze­śniej­sze motu pro­prio w spra­wie „sta­rej Mszy”, „Ecc­le­sia Dei” św. Jana Paw­ła II z… 1988 roku (red. Rowiński)!
Jakie jest aktu­al­ne oto­cze­nie kościel­ne, w któ­rym żyją wier­ni pro­szą­cy o Mszę św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go? Czy nadal muszą się zma­gać z tymi samy­mi trud­no­ścia­mi co daw­niej? Dla­cze­go w Pol­sce nie powstał jesz­cze żaden tra­dy­cyj­ny insty­tut kapłań­ski? Czy „sta­ra Msza” oca­li Kościół w obli­czu wzbie­ra­ją­cej fali nowej here­zji, drą­żą­cej Kościół od środ­ka? A w koń­cu: Co może się stać, jeśli papież fak­tycz­nie (o takich pla­nach dono­si­ły ostat­nio nie­któ­re media) po zatwier­dze­niu Brac­twa św. Piu­sa X jako pra­ła­tu­ry per­so­nal­nej zaka­że cele­bro­wa­nia Mszy św. w NFRR innym kapłanom???
To tyl­ko nie­któ­re z poru­szo­nych zagad­nień. Zapraszamy!!!

Kategorie: Aktualności