W naszej gale­rii z tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów poja­wi­ły się zdję­cia pano­ra­micz­ne 360°. Zapra­sza­my na wir­tu­al­ną wyciecz­kę po kil­ku naj­waż­niej­szych cele­bra­cjach Ars Cele­bran­di 2017.

Uwa­ga, moduł może nie dzia­łać na nie­któ­rych urzą­dze­niach mobil­nych. Za utrud­nie­nia przepraszamy.

Kategorie: Aktualności