Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wide­ore­la­cją ze spo­tka­nia z o. Den­ni­sem Koliń­skim SJC z Chi­ca­go, któ­re odby­ło się na tego­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di. Dzia­ło się!

Kategorie: Aktualności