W tym roku kaza­nia reko­lek­cyj­ne pod­czas codzien­nych mszy solen­nych wygło­si ks. dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC. Przed­sta­wia­my życio­rys nasze­go czci­god­ne­go rekolekcjonisty:

Ksiądz dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC uro­dził się 21 sierp­nia 1957 roku we wsi Dobko­wi­ce, woj. pod­kar­pac­kie (archi­diec. prze­my­ska), tam też ukoń­czył szko­łę pod­sta­wo­wą. W roku 1972 roz­po­czął naukę w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. A. Mic­kie­wi­cza w Radym­nie. Po zda­niu matu­ry w roku 1976 wstą­pił do Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Prze­my­ślu. W paź­dzier­ni­ku tegoż roku został powo­ła­ny do odby­cia dwu­let­niej zasad­ni­czej służ­by woj­sko­wej w jed­no­st­ce kle­ryc­kiej w Bar­to­szy­cach (archi­diec. war­miń­ska). Po jej zakoń­cze­niu kon­ty­nu­ował  przez trzy lata  stu­dia w WSD w Prze­my­ślu, skąd prze­niósł się do Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Kato­lic­kie­go (Księ­ża Pal­lo­ty­ni), gdzie po odby­ciu rocz­ne­go nowi­cja­tu i dokoń­cze­niu stu­diów ( V i VI rok) otrzy­mał, 5 maja 1985 roku, z rąk ówcze­sne­go bisku­pa łom­żyń­skie­go Juliu­sza Paet­za świę­ce­nia kapłań­skie. W tym też roku został przez prze­ło­żo­nych skie­ro­wa­ny na stu­dia spe­cja­li­stycz­ne z zakre­su histo­rii Kościo­ła w Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubelskim.

Stu­dia zwień­czo­ne tytu­łem mgr lic. (Pra­ca mgr/lic, pt.: Pro­ble­my szkol­nic­twa w pol­skiej pra­sie kato­lic­kiej 1918 – 1933) i odby­ciem roku dok­to­ranc­kie­go zosta­ły w roku 1989 prze­rwa­ne skie­ro­wa­niem na funk­cję mistrza nowi­cja­tu w Ząb­ko­wi­cach Ślą­skich. Po trzech latach spra­wo­wa­nia tej funk­cji wyje­chał do pra­cy na Ukra­inie spra­wu­jąc kolej­no funk­cję dele­ga­ta pro­win­cja­ła (199293), dusz­pa­ste­rza w para­fiach Sar­ny i Rokit­no na Pole­siu Wołyń­skim (199295), wycho­waw­cy postu­la­tu pal­lo­tyń­skie­go w Kamien­nym Bro­dzie k. Żyto­mie­rza (199798), a w latach 2000 – 2005 ojca duchow­ne­go kle­ry­ków pal­lo­tyń­skich na Ukra­inie i wykła­dow­cy histo­rii Kościo­ła w Metro­po­li­tal­nym WSD we Lwowie.

Do Pol­ski powró­cił w roku 2005, zamiesz­ku­jąc w Lubli­nie przy tam­tej­szej para­fii pal­lo­tyń­skiej. Zaj­mo­wał się w tym cza­sie pra­cą dusz­pa­ster­sko-reko­lek­cyj­ną oraz porząd­ko­wa­niem archi­wum po zmar­łym ś.p. ks. J. Dylu. W roku 2006 roz­po­czął pisa­nie pra­cy dok­tor­skiej w Insty­tu­cie Histo­rii Kościo­ła KUL. W roku 2008 – dla jej dokoń­cze­nia, jak też pod­ję­cia innych obo­wiąz­ków dusz­pa­ster­skich – został skie­ro­wa­ny do pra­cy w sank­tu­arium Maryj­nym w Zako­pa­nem na Krzep­tów­kach. Pra­cę dok­tor­ską, pt.: Ksiądz Fran­ci­szek Anto­ni Cegieł­ka. Życie i dzia­łal­ność, obro­nił w 2009 roku. Od dwu lat jest wykła­dow­cą histo­rii Kościo­ła w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Kato­lic­kie­go w Ołtarzewie.

Doro­bek naukowy:

Jest auto­rem wie­lu arty­ku­łów o pro­fi­lu asce­tycz­nym, histo­rycz­nym oraz publi­cy­stycz­nym z zakre­su tema­ty­ki poli­tycz­no-spo­łecz­nej, zamiesz­cza­nych w pal­lo­tyń­skich pismach „Nasza Rodzi­na” (Paryż), „Posła­niec Boże­go Miło­sier­dzia” – wer­sja fran­cu­ska (Paryż), oraz pol­ska (Czę­sto­cho­wa), a tak­że w inter­ne­to­wym perio­dy­ku „Reco­gi­to” (Paryż), jak też w pal­lo­tyń­skich pismach kra­jo­wych jak „ Posy­łam Was”, oraz „Miej­sca Świę­te”. Pokło­siem pierw­szych lat poby­tu na Ukra­inie jest wyda­na w roku 2000 pozy­cja książ­ko­wa o cha­rak­te­rze repor­ta­żo­wym: Po pożo­dze (wyd. Apo­sto­li­cum, Ząbki).

Kategorie: Aktualności