Tra­dy­cją sta­ły się cele­bra­cje Mszy św. w rycie domi­ni­kań­skim na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di. W tym roku Mszę solen­ną odpra­wi ojciec Vin­cen­zo M. Nuara z Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei. Uro­czy­sta litur­gia będzie spra­wo­wa­na w koście­le Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej we wto­rek 17 lip­ca o godz. 17.00.

Przed­sta­wia­my życio­rys nasze­go gościa:

Vin­cen­zo M. Nuara OP Uro­dził się w 1966 roku w Val­le­lun­ga Pra­ta­me­no na Sycy­lii. W 1986 roku wstą­pił do Zako­nu Kazno­dziej­skie­go (domi­ni­ka­nów), a w 1991 roku przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie. Stu­dio­wał teo­lo­gię na Papie­skim Uni­wer­sy­te­cie św. Toma­sza z Akwi­nu (Ange­li­cum) i uzy­skał tam licen­cjat z teo­lo­gii dogma­tycz­nej. Na Papie­skim Uni­wer­sy­te­cie Gre­go­riań­skim stu­dio­wał reli­gio­znaw­stwo oraz zja­wi­sko nowych form reli­gij­nych i sekt. Stu­dio­wał tak­że cho­rał gre­go­riań­ski w Papie­skim Insty­tu­cie Muzy­ki Sakral­nej oraz Biblio­te­kar­stwo w Biblio­te­ce Waty­kań­skiej. W zako­nie zaj­mo­wał się mię­dzy inny­mi pro­mo­cją powo­łań i for­ma­cją laika­tu, był prze­orem i rad­nym pro­win­cji; ale przede wszyst­kim pra­cu­je jako wykładowca. 

Wykła­dał teo­lo­gię dogma­tycz­ną m.in. w Mon­re­ale, Paler­mo i Aci­re­ale. Przez wie­le lat był człon­kiem Gru­py ds. badań i infor­ma­cji na temat sekt (GRIS); w 1994 roku zało­żył jej oddział die­ce­zjal­ny w Paler­mo, a następ­nie kie­ro­wał nim przez dzie­sięć lat. Do 2008 roku był też pre­ze­sem GRIS na Sycy­lii. Przez dzie­sięć lat reda­go­wał we wło­skim Radiu Mary­ja pro­gram pt. „Wyzwa­nia nowej ewan­ge­li­za­cji”. Był tak­że wika­riu­szem apo­stol­skim ds. życia kon­se­kro­wa­ne­go w die­ce­zji Paler­mo i Aci­re­ale oraz pra­co­wał w biu­rze ds. eku­me­ni­zmu i dia­lo­gu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Sycylii. 

Zało­żył w Aci­re­ale Cen­trum Kul­tu­ral­ne Vin­cen­za Lom­bar­do OP, zaj­mu­ją­ce się pro­mo­wa­niem oraz obro­ną wia­ry i kul­tu­ry kato­lic­kiej. Inne zało­żo­ne przez nie­go insty­tu­cje to Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży „Gio­va­ni e Tra­di­zio­ne” oraz sto­wa­rzy­sze­nie kapłań­skie „Ami­ci­zia Sacer­do­ta­le Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, mają­ce na celu wspie­ra­nie wysił­ków papie­ża na rzecz odkry­cia, umac­nia­nia i roz­po­wszech­nia­nia litur­gii łaciń­sko-gre­go­riań­skiej. Od lat orga­ni­zu­je w Rzy­mie mię­dzy­na­ro­do­we sym­po­zja poświę­co­ne bada­niom nad motu pro­prio Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum. Od 2009 roku jest pra­cow­ni­kiem Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei przy Kon­gre­ga­cji Nauki Wiary.

Kategorie: Aktualności