Miło nam poin­for­mo­wać, że gościem spe­cjal­nym tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di będzie J.E. ks. abp Guido Poz­zo, sekre­tarz Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei.

Ksiądz Arcy­bi­skup spo­tka się z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów, wygło­si pre­lek­cje i odpo­wie na pyta­nia. Odpra­wi tak­że mszę św. pon­ty­fi­kal­ną w Bazy­li­ce Licheń­skiej oraz uro­czy­ste nieszpory.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, tak­że spo­za warsz­ta­tów do przy­by­cia 18 lip­ca do Lichenia!

Pro­gram wizyty:
9.30 – Pre­lek­cja i spo­tka­nie z Księ­dzem Arcy­bi­sku­pem (Dom „Arka”)
13.40 – Msza pon­ty­fi­kal­na (Bazy­li­ka Licheńska)
18.30 – Nie­szpo­ry pon­ty­fi­kal­ne (Kościół MB Częstochowskiej)

Kategorie: Aktualności