Do roz­po­czę­cia tego­rocz­nych warsz­ta­tów zosta­ło mniej niż 20 godzin… Jest to więc ostat­nia chwi­la, by przy­po­mnieć, że mamy licz­nych patro­nów medial­nych, w tym tak zna­czą­ce media, jak ekai.pl w Pol­sce i Rora­te Caeli za gra­ni­cą. A jeden z naszych patro­nów, Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny (litur­gia domi­ni­kań­ska jest co roku sta­łym ele­men­tem warsz­ta­tów), przy­go­to­wał w tym roku dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych kod zniż­ko­wy na swo­je pro­duk­ty. Jeśli ktoś pla­no­wał coś kupić w skle­pie DOL‑u, to już od teraz aż do koń­ca sierp­nia może wpi­sać w koszy­ku: arscelebrandi2018 i otrzy­ma 20% zniż­ki na wybra­ne pro­duk­ty, wymie­nio­ne na stro­nie pod lin­kiem: https://sklep.liturgia.pl/pol_m_Pogram-rabatowy-produkty-FDOL-502.html

Kategorie: Aktualności