Codzien­nie publi­ku­je­my gale­rie zdjęć na FB. Ich auto­rem jest nasz foto­graf, © Paweł Kucharski/Travart (www.travart.pl). Zachę­ca­my do oglą­da­nia, jest już dużo zdjęć indy­wi­du­al­nych naszych uczest­ni­ków, a tak pięk­ne zdję­cia są dla każ­de­go wspa­nia­łą pamiąt­ką. (Pro­si­my tyl­ko pamię­tać, że trze­ba zacho­wy­wać pra­wa autor­skie nasze­go foto­gra­fa, tzn. wspo­mi­nać, że jest ich auto­rem, i nie uży­wać ich dla celów komer­cyj­nych). Oto link do naj­now­szej gale­rii z dru­gie­go dnia warsz­ta­tów, czy­li 13 lipca:
New pho­to gal­le­ries on our FB pro­fi­le on eve­ry­day basis! Author: © Paweł Kucharski/Travart (www.travart.pl)
Here is the link to the newest gal­le­ry (July 13th). Mor­nin­g’s reci­ted Mas­ses, Solemn High Mass, sung Mass in Domi­ni­can Rite, work­shops, gen­re photos:
https://www.facebook.com/pg/Ars-Celebrandi-485133738273762/photos/?tab=album&album_id=1702991523154638
Pls look in the same pla­ce for new galleries.

Kategorie: Aktualności