Komi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie Paweł Kuchar­ski (foto­graf), Piotr Kędzio­ra (fil­mo­wiec) i Domi­ni­ka Kru­piń­ska (Biu­ro Pra­so­we) uzna­ła za zwy­cię­skie nastę­pu­ją­ce zdję­cia uczestników:

Pogo­to­wie kra­wiec­kie, fot. Agniesz­ka Zakrzewska-Smagała


Pro­ce­sja, fot. Piotr Ulrich


Mecz, fot. Igor Grzyb

Gra­tu­lu­je­my!!!

Kategorie: Aktualności