Jest już zmon­to­wa­na krót­ka rela­cja fil­mo­wa z Mszy pon­ty­fi­kal­nej odpra­wio­nej przez abp. Guido Poz­zo, sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei i gościa spe­cjal­ne­go tego­rocz­nych warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, w bazy­li­ce Mat­ki Bożej Licheń­skiej w dniu 18 lip­ca br.:

A tak­że dru­ga rela­cja, pre­zen­tu­ją­ca zgod­nie z ryt­mem dnia publicz­ne i pry­wat­ne Msze świę­te oraz inne nabo­żeń­stwa spra­wo­wa­ne pod­czas warsztatów:

Zapra­sza­my do oglądania!
W tajem­ni­cy: na naszym pro­fi­lu na Face­bo­oku dostęp­ny jest też nie­for­mal­ny, „lżej­szy” fil­mik pre­zen­tu­ją­cy noc­ne przy­go­to­wa­nia do cele­bra­cji Mszy pon­ty­fi­kal­nej w bazylice 😉

Kategorie: Aktualności