Dzię­ku­je­my Księ­żom Marianom!!!

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Księ­żom Maria­nom, gospo­da­rzom Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Liche­niu, z Księ­dzem Kusto­szem na cze­le, za gosz­cze­nie u sie­bie naszych warsz­ta­tów i to już czwar­ty raz! Dla kato­li­ków przy­wią­za­nych do tra­dy­cyj­nej, łaciń­skiej litur­gii naj­czę­ściej „nie ma miej­sca w gospo­dzie”, tak jak kie­dyś dla Świę­tej Rodzi­ny w Betle­jem. Czy­taj dalej…

Paix litur­gi­que” na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di ogła­sza pierw­sze wyni­ki son­da­żu opi­nii pol­skich kato­li­ków nt. tra­dy­cyj­nej liturgii

Pol­scy kato­li­cy życz­li­wie odno­szą się do Mszy św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go i chcie­li­by szer­sze­go dostę­pu do niej — wyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go na zle­ce­nie fran­cu­skiej orga­ni­za­cji kato­li­ków świec­kich „Paix Litur­gi­que”. Dane te przed­sta­wił na warsz­ta­tach litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di Czy­taj dalej…

Regu­lar­na aktu­ali­za­cja gale­rii zdjęć

Przy­po­mi­na­my, że gale­rie zdjęć z każ­de­go dnia trwa­nia warsz­ta­tów są regu­lar­nie uzu­peł­nia­ne. Codzien­nie poja­wia się nowa gale­ria zawie­ra­ją­ca ok. 200 zdjęć. Żeby je obej­rzeć, trze­ba klik­nąć menu Gale­ria na pasku u góry stro­ny, a następ­nie klik­nąć pozy­cję „Ars Cele­bran­di 2017” i wybrać kon­kret­ny dzień.

Przez , temu

Zako­ny na Ars Celebrandi

Spe­cy­fi­ką (bar­dzo miłą i pod­no­szą­cą na duchu) tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów jest wyjąt­ko­wo licz­ny udział kapła­nów i bra­ci z róż­no­rod­nych zako­nów, zgro­ma­dzeń zakon­nych i kle­ryc­kich. Są z nami przed­sta­wi­cie­le: fran­cisz­ka­nów kon­wen­tu­al­nych, refor­ma­tów, kapu­cy­nów, sale­zja­nów, pija­rów, cyster­sów, jezu­itów, bene­dyk­ty­nów, domi­ni­ka­nów, ser­ca­nów, redemp­to­ry­stów, sal­wa­to­ria­nów, pal­lo­ty­nów, misjo­na­rzy, kano­ni­ków regu­lar­nych Czy­taj dalej…

Przez , temu

Nagra­nia tego­rocz­nych kazań (nauk rekolekcyjnych)

Kaza­nia na Mszach św. solen­nych pod­czas tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di skła­da­ją się na cykl nauk reko­lek­cyj­nych poświę­co­nych pię­ciu warun­kom sakra­men­tu poku­ty. Poni­żej poda­je­my link do dzi­siej­sze­go, czy­li pierw­sze­go z nich. Kolej­ne będą publi­ko­wa­ne w następ­nych dniach pod tym samym adre­sem: Czy­taj dalej…

Przez , temu

Domi­ni­kań­ska uro­czy­sta Msza żałob­na w 788. rocz­ni­cę śmier­ci bp. Iwo­na Odrowąża

21 lip­ca br. przy­pa­dła 788. rocz­ni­ca śmier­ci bisku­pa kra­kow­skie­go Iwo­na Odro­wą­ża, świą­to­bli­we­go duchow­ne­go i wybit­ne­go męża sta­nu, któ­ry spro­wa­dził do Pol­ski Zakon Ojców Domi­ni­ka­nów. Jego krew­ny, św. Jacek Odro­wąż, zwa­ny Apo­sto­łem Pół­no­cy, został pierw­szym pol­skim domi­ni­ka­ni­nem, a Kra­ków był jed­nym z tych miast Czy­taj dalej…

Przez , temu

Zapra­sza­my do gale­rii zdjęć z 1. dnia

Gale­ria zdjęć z wczo­raj­sze­go dnia zosta­ła wła­śnie udo­stęp­nio­na. Wystar­czy na pasku u góry stro­ny klik­nąć menu Gale­ria, a następ­nie wybrać rok 2017 i odpo­wied­ni dzień. Gale­rie z kolej­nych dni będą doda­wa­ne codzien­nie przed południem.

Przez , temu

Zaczę­ło się!

Dzi­siaj o godzi­nie 17.00 Msza św. solen­na cele­bro­wa­na przez ks. Paw­ła Korup­kę, nasze­go kape­la­na, przy śpie­wie żeń­skiej scho­li gre­go­riań­skiej otwo­rzy­ła czwar­tą edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di. Od jutra przez cały tydzień gale­rie zdję­cio­we, nagra­nia dźwię­ko­we i bie­żą­ce relacje!

Przez , temu

Ars Cele­bran­di 2017

Warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di odby­wa­ją się co roku w Liche­niu, na tere­nie naj­więk­sze­go w naszym kra­ju sank­tu­arium maryj­ne­go. Jego cen­trum sta­no­wi Bazy­li­ka Mat­ki Bożej Licheń­skiej, a codzien­ną posłu­gę peł­nią tu Księ­ża Maria­nie. Dzię­ki życz­li­wo­ści ks. Kusto­sza, na codzien­ne litur­gie spra­wo­wa­ne wg. nad­zwy­czaj­nej for­my rytu Czy­taj dalej…