Patro­nat honorowy

Patro­nat hono­ro­wy nad Warsz­ta­ta­mi objął J.E. ks. bp Wie­sław Mering, ordy­na­riusz wło­cław­ski. „Cie­szę się do pla­no­wa­nych warsz­ta­tów litur­gicz­nych w Liche­niu: są bez wąt­pie­nia i waż­ne i potrzeb­ne. Z wiel­ką rado­ścią obej­mu­ję Hono­ro­wym Patro­na­tem Warsz­ta­ty Litur­gicz­ne „ARS CELEBRANDI” oraz z chę­cią wziął­bym udział w jakiejś z czę­ści tego Czy­taj dalej…

Muzy­cy na Ars Celebrandi

W minio­nym tygo­dniu pre­zen­to­wa­li­śmy na Face­bo­oku muzy­ków, któ­rzy popro­wa­dzą gru­py warsz­ta­to­we. Mamy nadzie­je, że nasza ofer­ta spra­wi, że każ­dy znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Warsz­ta­ty muzy­ki poli­fo­nicz­nej popro­wa­dzi Paweł Bębe­nek. Warsz­ta­ty cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go i domi­ni­kań­skie­go popro­wa­dzą Mar­cin Bor­nus-Szczy­­ci­ń­ski oraz Robert Pożar­ski. Czy­taj dalej…

Witaj na naszej stronie!

Dłu­go kaza­li­śmy Wam cze­kać, ale w koń­cu jest! Z dumą pre­zen­tu­je­my stro­nę inter­ne­to­wą Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di oraz oczy­wi­ście same Warsz­ta­ty. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ich ideą, pla­nem i inny­mi szcze­gó­ła­mi. Być może to wyda­rze­nie wycho­dzi na prze­ciw wła­śnie Two­im ocze­ki­wa­niom! Zapra­sza­my do Czy­taj dalej…