Nie bądź­cie dys­kret­ni, to nie czas na kata­kum­by (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w czwar­tym dniu warsztatów)

Jezus Chry­stus Boży Syn Zba­wi­ciel, Oso­ba Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Jemu poświę­ci­li­śmy nasze pierw­sze roz­wa­ża­nie. Dzi­siaj nie­co słów kon­ty­nu­acji wczo­raj­sze­go roz­wa­ża­nia o Jego Koście­le „tu i teraz”. Mówi­my o „Jego Koście­le”, bo to Jego Kościół, nie nasz. Kto dziś gło­si hasło „Chry­stus tak, Kościół nie”, ten nie wie, o czym mówi. Jeste­śmy Jego Mistycz­nym Cia­łem Czy­taj dalej…

Przez , temu

Nazbyt chęt­nie odda­li­śmy ten świat siłom anty­ewan­ge­lii (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w trze­cim dniu warsztatów)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Amen. Pozwól­cie, że posłu­żę się na począ­tek wyzna­niem Jima Cavie­ze­la, odtwór­cy roli nasze­go Pana w fil­mie „Pasja” M. Gib­so­na. Poja­wi­ło się ono parę mie­się­cy temu w inter­ne­cie. Słu­chaj­my słów akto­ra skie­ro­wa­nych do ame­ry­kań­skiej mło­dzie­ży, a pośred­nio tak­że i do nas: „Imię Sza­weł ozna­cza wiel­ki, imię Paweł ozna­cza maty. Pod­czas Czy­taj dalej…

Zachę­ca­my do oglą­da­nia gale­rii zdjęć na FB / Pho­to gal­le­ries on FB ready to watch

Codzien­nie publi­ku­je­my gale­rie zdjęć na FB. Ich auto­rem jest nasz foto­graf, © Paweł Kucharski/Travart (www.travart.pl). Zachę­ca­my do oglą­da­nia, jest już dużo zdjęć indy­wi­du­al­nych naszych uczest­ni­ków, a tak pięk­ne zdję­cia są dla każ­de­go wspa­nia­łą pamiąt­ką. (Pro­si­my tyl­ko pamię­tać, że trze­ba zacho­wy­wać pra­wa autor­skie nasze­go foto­gra­fa, tzn. wspo­mi­nać, że jest ich auto­rem, i nie Czy­taj dalej…

Przez , temu

The inter­na­tio­nal litur­gi­cal work­shops „Ars Cele­bran­di” are going on (for English-spe­aking followers)

Solemn and lofty cele­bra­tions; inten­se tra­ining; beau­ti­ful, con­tem­pla­ti­ve Gre­go­rian chant, new friend­ships and a warm atmo­sphe­re — this is the short sum­ma­ry of the inter­na­tio­nal litur­gi­cal work­shops „Ars Cele­bran­di”, laun­ched yester­day at the Sanc­tu­ary of Our Lady of Sor­rows in Licheń (Poland). The work­shops of the tra­di­tio­nal litur­gy „Ars Cele­bran­di” in Licheń, orga­ni­zed Czy­taj dalej…

Każ­dy niech pyta: Jaki jest mój Jezus? (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w 2. dniu warsztatów)

Kaza­nia reko­lek­cyj­ne na Mszach św. solen­nych gło­si w tym roku ks. dr Fran­ci­szek Gomuł­czak, pal­lo­tyn. Będzie­my je codzien­nie publi­ko­wać w wer­sji audio i tek­sto­wej (cza­sa­mi będą się one nie­co róż­ni­ły, gdyż Kazno­dzie­ja cza­sem decy­du­je się odejść od przy­go­to­wa­ne­go tek­stu). Oto pierw­sze z nich, zaty­tu­ło­wa­ne: „Każ­dy niech pyta: Jaki jest mój Jezus?”: Niech będzie pochwa­lo­ny Czy­taj dalej…

Kon­to Ars Cele­bran­di na Instagramie

Jeste­śmy jak ewan­ge­licz­ny ojciec rodzi­ny, któ­ry ze swe­go skarb­ca wydo­by­wa rze­czy nowe i sta­re. Dla­te­go sta­ra­jąc się o jak naj­wyż­szą for­mę cele­bra­cji tra­dy­cyj­nej litur­gii Kościo­ła, nie rezy­gnu­je­my jed­no­cze­śnie z nowych form ewan­ge­li­za­cji… i w tym roku uru­cho­mi­li­śmy kon­to na Insta­gra­mie. Będzie­my tam w cią­gu dnia wrzu­cać róż­ne zdję­cia, publicz­ne i pry­wat­ne, litur­gicz­ne, warsz­ta­to­we i inne, obra­zu­ją­ce życie Czy­taj dalej…

Przez , temu

Już za mniej niż 20 godzin…

Do roz­po­czę­cia tego­rocz­nych warsz­ta­tów zosta­ło mniej niż 20 godzin… Jest to więc ostat­nia chwi­la, by przy­po­mnieć, że mamy licz­nych patro­nów medial­nych, w tym tak zna­czą­ce media, jak ekai.pl w Pol­sce i Rora­te Caeli za gra­ni­cą. A jeden z naszych patro­nów, Domi­ni­kań­ski Ośro­dek Litur­gicz­ny (litur­gia domi­ni­kań­ska jest co roku sta­łym ele­men­tem warsz­ta­tów), przy­go­to­wał w tym roku dla Czy­taj dalej…

Przez , temu

Servi­te Domino!

Wydaw­nic­two Bene­dyk­ty­nów Tyniec opu­bli­ko­wa­ło pod­ręcz­nik dla mini­stran­tów i cere­mo­nia­rzy do litur­gii w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, autor­stwa Szy­mo­na Orki­sza, człon­ka naszej eki­py warsz­ta­to­wej. Jest to jeden z owo­ców warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di. Gorą­co pole­ca­my tę publi­ka­cję. Załą­cza­my kil­ka słów od wydaw­nic­twa na temat książki.

Peł­ne nagra­nie kon­fe­ren­cji pod­su­mo­wu­ją­cej dzie­sięć lat obo­wią­zy­wa­nia motu pro­prio Sum­mo­rum Pontificum

Ocze­ki­wa­ne z nie­cier­pli­wo­ścią peł­ne nagra­nie kon­fe­ren­cji „10 lat Sum­mo­rum Pon­ti­fi­cum”, któ­ra odby­ła się w dniu 23 lip­ca br. w Liche­niu w ramach warsz­ta­tów „Ars Cele­bran­di”, zosta­ło wła­śnie udo­stęp­nio­ne! Ksiądz Grze­gorz Śnia­doch IBP, Jaro­sław Jar­czew­ski (cere­mo­niarz) i red. Tomasz Rowiń­ski z kwar­tal­ni­ka „Chri­stia­ni­tas” pod­su­mo­wu­ją obec­ny stan recep­cji motu pro­prio Bene­dyk­ta XVI w Koście­le po dzie­się­ciu latach jego obo­wią­zy­wa­nia. Czy­taj dalej…

Przez , temu