Sekre­tarz Ecc­le­sia Dei na Ars Celebrandi

Miło nam poin­for­mo­wać, że gościem spe­cjal­nym tego­rocz­nej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di będzie J.E. ks. abp Guido Poz­zo, sekre­tarz Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei. Ksiądz Arcy­bi­skup spo­tka się z uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów, wygło­si pre­lek­cje i odpo­wie na pyta­nia. Odpra­wi tak­że mszę św. pon­ty­fi­kal­ną w Bazy­li­ce Licheń­skiej oraz uro­czy­ste nie­szpo­ry. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, tak­że spo­za warsz­ta­tów do Czy­taj dalej…

Przez , temu

Ryt domi­ni­kań­ski na Ars Celebrandi

Tra­dy­cją sta­ły się cele­bra­cje Mszy św. w rycie domi­ni­kań­skim na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di. W tym roku Mszę solen­ną odpra­wi ojciec Vin­cen­zo M. Nuara z Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei. Uro­czy­sta litur­gia będzie spra­wo­wa­na w koście­le Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej we wto­rek 17 lip­ca o godz. 17.00. Przed­sta­wia­my życio­rys nasze­go gościa: Vin­cen­zo M. Nuara OP Uro­dził się w 1966 Czy­taj dalej…

Nauki reko­lek­cyj­ne na Ars Cele­bran­di 2018

W tym roku kaza­nia reko­lek­cyj­ne pod­czas codzien­nych mszy solen­nych wygło­si ks. dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC. Przed­sta­wia­my życio­rys nasze­go czci­god­ne­go reko­lek­cjo­ni­sty: Ksiądz dr Fran­ci­szek Gomuł­czak SAC uro­dził się 21 sierp­nia 1957 roku we wsi Dobko­wi­ce, woj. pod­kar­pac­kie (archi­diec. prze­my­ska), tam też ukoń­czył szko­łę pod­sta­wo­wą. W roku 1972 roz­po­czął naukę w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Czy­taj dalej…

Przez , temu