Pro­gram warsztatów

Na naszej stro­nie jest już dostęp­ny pro­gram tego­rocz­nych warsz­ta­tów. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pla­nem zajęć, cele­bra­cji i konferencji.

Przez , temu

Ruszy­ły zapi­sy na warsztaty!

Moż­na się już zapi­sy­wać na IV edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, któ­ra odbę­dzie się w dniach 2027 lip­ca w Liche­niu. Aby zapi­sać się na warsz­ta­ty nale­ży wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na naszej stro­nie. Ser­decz­nie zapraszamy!

Zapi­sy na Ars Cele­bran­di 2017

Zapi­sy na IV edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di roz­pocz­ną się 18 mar­ca i jak zawsze będą pro­wa­dzo­ne poprzez for­mu­larz elek­tro­nicz­ny na naszej stro­nie. Już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza­my do zapi­sów i udzia­łu w warsz­ta­tach, któ­re odbę­dą się w tym roku w dniach 2027 lip­ca br. w Licheniu.

Przez , temu

Biskup Mering gościem warsz­ta­tów Ars Celebrandi

To, co mnie naj­bar­dziej zdu­mie­wa, ale tak rado­śnie, to fakt, że tą for­mą spra­wo­wa­nia litur­gii, któ­ra wca­le nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­su­je się wie­lu mło­dych ludzi” — powie­dział biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, któ­ra spra­wo­wa­na była w jego obec­no­ści w dniu 9 sierp­nia br. w bazy­li­ce licheń­skiej. Pod­czas uro­czy­stej Czy­taj dalej…

Biskup Mering na Ars Cele­bran­di: Drze­wo nie może ist­nieć bez korze­ni (wywiad)

To, co mnie naj­bar­dziej zdu­mie­wa, ale tak rado­śnie zdu­mie­wa, to fakt, że tą for­mą spra­wo­wa­nia litur­gii, któ­ra wca­le nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­su­ją się mło­dzi ludzie” — powie­dział ksiądz biskup Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, odpra­wio­nej w jego obec­no­ści (coram epi­sco­po), 9 sierp­nia 2016 roku w bazy­li­ce licheń­skiej. Od chwi­li Czy­taj dalej…

Kaza­nie bp. Wie­sła­wa Merin­ga skie­ro­wa­ne do uczest­ni­ków warsz­ta­tów Ars Celebrandi

Kaza­nie Jego Eks­ce­len­cji bisku­pa Wie­sła­wa Merin­ga na Mszy św. uro­czy­stej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go w bazy­li­ce licheń­skiej pod­czas warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w dniu 9 sierp­nia 2016, w wigi­lię świę­ta św. Waw­rzyń­ca, dia­ko­na i męczen­ni­ka Bądź­cie pozdro­wie­ni, bra­cia i sio­stry, w Imię Boże. Nicze­go święt­sze­go i żyw­sze­go nie mają chrze­ści­ja­nie ponad Mszę świę­tą. To w niej żywy Bóg dalej Czy­taj dalej…

Msza requ­iem za śp. Fran­cisz­ka kard. Macharskiego

W ponie­dzia­łek 8 sierp­nia 2016 r. orga­ni­za­to­rzy i uczest­ni­cy warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w Liche­niu modli­li się na Mszy św. requ­iem w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go ze śpie­wem cho­ra­ło­wym o zba­wie­nie wiecz­ne dla zmar­łe­go kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Machar­skie­go. Zabrzmia­ły m.in. anty­fo­na Requ­iem aeter­nam i sekwen­cja Dies irae. Po Mszy świę­tej odpra­wio­ny został obrzęd abso­lu­cji (sta­ro­daw­ny obrzęd modli­twy Czy­taj dalej…

Kaza­nie na czwar­ty dzień warsz­ta­tów: NIEUMIARKOWANIE

Kaza­nie ks. Bar­to­sza Gajer­skie­go (OPs), kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w nie­dzie­lę 7 sierp­nia 2016: „Świa­tło Kościo­ła, praw­dy dok­to­rze, kości sło­nio­wa świę­tej czy­sto­ści. Różo sło­dy­czy, prze­czy­sty wzo­rze, któ­ry nas darzysz zdro­jem mądro­ści. Łask kazno­dzie­jo, pro­si­my cie­bie, byś ze świę­ty­mi złą­czył nas w nie­bie. Amen. Świę­ty Ojcze Domi­ni­ku, módl się za nami”. Czy­taj dalej…

Kaza­nie na trze­ci dzień warsz­ta­tów: ZAZDROŚĆ

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki, kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w dniu 6 sierp­nia 2016: W naszych roz­wa­ża­niach o grze­chach głów­nych przy­szła dzi­siaj kolej na zazdrość. O czym mówi św. Jan Maria Vian­ney, jeże­li cho­dzi o zazdrość: „Ludzie zło­śli­wi znaj­du­ją brud i pla­mę na wszyst­kim. Nikt się nie ustrze­że od ich Czy­taj dalej…