Kaza­nie na dru­gi dzień warsz­ta­tów: CHCIWOŚĆ i NIECZYSTOŚĆ

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki, kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w dniu 5 sierp­nia 2016: Przy­stę­pu­je­my do roz­wa­ża­nia kolej­nych grze­chów głów­nych, aże­by badać, czy przy­pad­kiem któ­reś z nich nie zagnieź­dzi­ły się w naszej duszy. Kolej­ny grzech: chci­wość. Chci­wość koja­rzy nam się nie­raz bar­dziej z jakąś tyl­ko sła­bo­ścią, a nie z jakimś poważ­nym grze­chem, a nie­raz chci­wość Czy­taj dalej…

Mary Wagner gościem warsz­ta­tów Ars Celebrandi

W pią­tek 5 sierp­nia uczest­ni­ków i orga­ni­za­to­rów warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di odwie­dził wyjąt­ko­wy gość: boha­ter­ska obroń­czy­ni dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych Mary Wagner, wie­lo­krot­nie wię­zio­na za to w swo­jej rodzin­nej Kana­dzie. Mary przy­je­cha­ła do Pol­ski na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, a obec­nie podró­żu­je po naszym kra­ju, wygła­sza­jąc pre­lek­cje i spo­ty­ka­jąc się z ludź­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi obro­ną życia. W dro­dze z Kali­sza do Gdań­ska Czy­taj dalej…

Kaza­nie na pierw­szy dzień warsz­ta­tów: PYCHA

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki, kape­la­na warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, na Mszy św. solen­nej w rycie domi­ni­kań­skim w uro­czy­stość św. Domi­ni­ka, otwie­ra­ją­cej 3 edy­cję warsz­ta­tów. Witam wszyst­kich bar­dzo ser­decz­nie na trze­ciej już edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di. Już w ubie­głym roku pły­nę­ło z ust uczest­ni­ków, z ust kapła­nów, a tak­że było to naszym (orga­ni­za­to­rów) głę­bo­kim prze­ko­na­niem, aże­by te warsz­ta­ty Czy­taj dalej…

Otwar­cie warsz­ta­tów: pod patro­na­tem św. Dominika

Tego­rocz­ną edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w Liche­niu otwo­rzy­ła uro­czy­sta Msza świę­ta w rycie domi­ni­kań­skim. Orga­ni­za­to­rzy wybra­li ten sta­ry ryt zakon­ny, gdyż w dniu 4 sierp­nia, pierw­szym dniu warsz­ta­tów, według tra­dy­cyj­ne­go kalen­da­rza litur­gicz­ne­go przy­pa­da uro­czy­stość zało­ży­cie­la Zako­nu Bra­ci Kazno­dzie­jów, świę­te­go Domi­ni­ka Guzma­na. Dodat­ko­wo w bie­żą­cym roku 2016 przy­pa­da okrą­gła, osiem­set­na rocz­ni­ca zało­że­nia zako­nu. Świę­ty Domi­nik Czy­taj dalej…

Wizy­ta u ks. bp. Wie­sła­wa Meringa

Orga­ni­za­to­rzy warsz­ta­tów byli we Wło­cław­ku gdzie spo­tka­li się z JE ks. bp. Wie­sła­wem Merin­giem, ordy­na­riu­szem die­ce­zji wło­cław­skiej. Ksiądz Biskup zapew­nił, że bar­dzo ceni sobie nasze dzie­ło i cie­szy się, że to wła­śnie w Liche­niu, na tere­nie Jego die­ce­zji odby­wa się już trze­cia edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych „Ars Cele­bran­di”. Księ­dzu Bisku­po­wi skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za Czy­taj dalej…

Zapi­sy na warsztaty!

W sobo­tę 23 kwiet­nia roz­po­czy­na­my zapi­sy na tego­rocz­ne warsz­ta­ty. Zapi­sać moż­na się wyłącz­nie poprzez wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zapraszamy!

Naj­pierw przy­jąć umy­słem i sercem

Kaza­nie ks. Bar­to­sza Gajer­skie­go pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, cele­bro­wa­nej w dniu 22 sierp­nia 2015 r. na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di w Liche­niu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Amen. Pięk­nie mówił o war­to­ści czy­sto­ści i celi­ba­tu w życiu kapła­na. Był mło­dym czło­wie­kiem, bar­dzo ener­gicz­nym. Wyda­wa­ło się, że jest zako­cha­ny w Bogu. Świet­ny dusz­pa­sterz. Zaan­fga­żo­wa­ny w pra­cę z mło­dzie­żą, bar­dzo Czy­taj dalej…

Po co ci skarb, któ­rym nie możesz się nacieszyć?

Kaza­nie ks. Rafa­ła Zalew­skie­go MIC pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, cele­bro­wa­nej we wspo­mnie­nie św. Joan­ny Fran­cisz­ki de Chan­tal na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu w dniu 22 sierp­nia 2015 r. Fra­tres dilec­tis­si­mi in Chri­sto Iesu Domi­no nostro! Frag­ment Ewan­ge­lii, któ­ry dzi­siaj otrzy­mu­je­my od Kościo­ła, to koń­ców­ka trzy­na­ste­go roz­dzia­łu według św. Mate­usza, w któ­rym Czy­taj dalej…

Czy jeste­śmy ludź­mi poko­ry, miło­ści i pokoju?

Kaza­nie ks. Rado­sła­wa Ple­sko­ta pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, cele­bro­wa­nej we wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da z Cla­irvaux, Dok­to­ra Kościo­ła, na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu w dniu 20 sierp­nia 2015 r. Wspo­mi­na­my dzi­siaj w litur­gii św. Ber­nar­da z Cla­irvaux — opa­ta, cyster­sa, dok­to­ra Kościo­ła, wiel­ką postać cza­sów śre­dnio­wie­cza. Świę­ty Ber­nard żył w cza­sie poważ­ne­go kry­zy­su Kościo­ła w Euro­pie. Był to Czy­taj dalej…

Bp Atha­na­sius Schne­ider: Cześć Eucha­ry­stii i odno­wa Kościoła

Kaza­nie bp. Atha­na­siu­sa Schne­ide­ra pod­czas Mszy św. pon­ty­fi­kal­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, spra­wo­wa­nej pod­czas warsz­ta­tów litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w bazy­li­ce w Liche­niu. Czło­wiek został stwo­rzo­ny po to, aby czcić Boga, ado­ro­wać Go i aby w ten spo­sób udo­wad­niać Mu swo­ją praw­dzi­wą miłość. Cześć Boga i ado­ra­cja Boga są wciąż powta­rza­ją­cym się refre­nem całe­go Pisma Czy­taj dalej…