Czy jeste­śmy ludź­mi poko­ry, miło­ści i pokoju?

Kaza­nie ks. Rado­sła­wa Ple­sko­ta pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, cele­bro­wa­nej we wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da z Cla­irvaux, Dok­to­ra Kościo­ła, na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu w dniu 20 sierp­nia 2015 r. Wspo­mi­na­my dzi­siaj w litur­gii św. Ber­nar­da z Cla­irvaux — opa­ta, cyster­sa, dok­to­ra Kościo­ła, wiel­ką postać cza­sów śre­dnio­wie­cza. Świę­ty Ber­nard żył w cza­sie poważ­ne­go kry­zy­su Kościo­ła w Euro­pie. Był to Czy­taj dalej…

Bp Atha­na­sius Schne­ider: Cześć Eucha­ry­stii i odno­wa Kościoła

Kaza­nie bp. Atha­na­siu­sa Schne­ide­ra pod­czas Mszy św. pon­ty­fi­kal­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, spra­wo­wa­nej pod­czas warsz­ta­tów litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w bazy­li­ce w Liche­niu. Czło­wiek został stwo­rzo­ny po to, aby czcić Boga, ado­ro­wać Go i aby w ten spo­sób udo­wad­niać Mu swo­ją praw­dzi­wą miłość. Cześć Boga i ado­ra­cja Boga są wciąż powta­rza­ją­cym się refre­nem całe­go Pisma Czy­taj dalej…

Bp Schne­ider: To była jed­na z naj­pięk­niej­szych Mszy w moim życiu

W dniu 19 sierp­nia br. biskup Atha­na­sius Schne­ider z Kazach­sta­nu cele­bro­wał na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di Mszę św. pon­ty­fi­kal­ną oraz nie­szpo­ry pon­ty­fi­kal­ne, a tak­że wygło­sił wykład poświę­co­ny pra­wi­dło­wej odno­wie litur­gii i god­nej czci Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odpo­wia­dał rów­nież na pyta­nia uczest­ni­ków warsz­ta­tów i pod­pi­sy­wał swo­ją naj­now­szą książ­kę pt. „Cor­pus Chri­sti”. W wykła­dzie zaty­tu­ło­wa­nym „Odno­wa Czy­taj dalej…

Gwa­ran­cja życia miłością

Kaza­nie ks. Pio­tra Wul­ga­ri­sa, wygło­szo­ne na Mszy św. solen­nej requ­iem cele­bro­wa­nej w inten­cji zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na cmen­ta­rzu para­fial­nym w dniu 18 sierp­nia 2015 r. na warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di. W zeszłym roku pod­czas warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di na solen­nym requ­iem kaza­nie gło­sił ksiądz Fran­ci­szek Gomół­czak, pal­lo­tyn, i mówił w nim o tym, że świat dzi­siej­szy wypie­ra się Czy­taj dalej…

Kapa świę­te­go Jacka

Kaza­nie o. Woj­cie­cha Goła­skie­go OP pod­czas Mszy świę­tej solen­nej w rycie domi­ni­kań­skim, cele­bro­wa­nej w uro­czy­stość św. Jac­ka Odro­wą­ża, patro­na pol­skiej pro­win­cji Zako­nu Bra­ci Kazno­dzie­jów, na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go. Amen. Bra­cia i sio­stry! Wie­lu z nas wie, ale przy­po­mnę. Gdy świę­ty Jacek apo­sto­ło­wał w Kijo­wie i pode­szły pod mia­sto Czy­taj dalej…

Tyl­ko i wyłącz­nie ku więk­szej chwa­le Boga

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, otwie­ra­ją­cej warsz­ta­ty litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu. „Bło­go­sła­wio­ne oczy, któ­re widzą, co wy widzi­cie” — usły­sze­li­śmy w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii. O czym mówi Jezus? Co chce, byśmy widzie­li? Na co mamy patrzeć, aże­by nasze oczy były bło­go­sła­wio­ne? Czym kar­mić swój wzrok, czym kar­mić sie­bie, aby być bło­go­sła­wio­nym, Czy­taj dalej…

Cho­rał jest śpie­wem powszechnym

Jakie są Two­je wra­że­nia po zeszło­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di? Odby­wa­ły się po raz pierw­szy i według nowa­tor­skiej for­mu­ły. Czy ona się spraw­dzi­ła? Mar­cin Bor­nus-Szczy­­ci­ń­ski: Daw­ną litur­gię w takim natę­że­niu — nie jed­no­ra­zo­wą mszę czy nie­szpo­ry, co prak­ty­ko­wa­li­śmy czę­sto, ale cały tydzień bar­dzo jed­no­li­tej litur­gii. W dodat­ku wzią­łem udział w nie­któ­rych litur­giach tak uro­czy­stych, jakich nigdy nie Czy­taj dalej…

Ksiądz Jan Kacz­kow­ski na Ars Celebrandi

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że ksiądz Jan Kacz­kow­ski weź­mie udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di! Księ­dza Jana chy­ba niko­mu przed­sta­wiać nie trze­ba. Poza wspól­ną modli­twą będzie oka­zja do roz­mo­wy z księ­dzem Janem oraz zada­wa­nia pytań w trak­cie wspól­ne­go spotkania.

O tra­dy­cyj­nej litur­gii z Paw­łem Bębenkiem

Jakie są Two­je wra­że­nia z pierw­szej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di? Pro­wa­dzi­łeś tam naukę śpie­wu poli­fo­nicz­ne­go. Paweł Bębe­nek: Przede wszyst­kim ogrom­nie żału­ję, że nie mogłem uczest­ni­czyć we wszyst­kich warsz­ta­tach, któ­re się odby­wa­ły. Będąc na wie­lu litur­giach w Liche­niu, mia­łem ogrom­ny nie­do­syt pięk­na, bo nie mam boga­tych doświad­czeń w zakre­sie rytu kla­sycz­ne­go i było mnó­stwo róż­nych Czy­taj dalej…