Rusza­ją zapi­sy na Ars Cele­bran­di 2015!

Już 1 mar­ca roz­pocz­ną się zapi­sy na II edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di. Warsz­ta­ty odbę­dą się w Liche­niu w dniach 1623 sierp­nia. Podob­nie jak w roku ubie­głym, w cza­sie warsz­ta­tów będzie moż­na nauczyć się zarów­no cele­bra­cji Mszy św., posłu­gi mini­stranc­kiej oraz wziąć udział w sze­ro­kiej ofer­cie warsz­ta­tów muzycz­nych. Po doświad­cze­niach pierw­szej edy­cji, prze­wi­dzia­no kil­ka zmian i udo­god­nień. Czy­taj dalej…

Zakoń­czy­ła się pierw­sza edy­cja wasz­ta­tów Ars Celebrandi!

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach! Przez ponad tydzień 150 osób z wie­lu zakąt­ków nasze­go kra­ju, a tak­że z Czech, Litwy, Łotwy i Fran­cji, spo­tka­ło się w Liche­niu aby dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści i współ­two­rzyć litur­gicz­ną prze­strzeń spo­tka­nia z Bogiem. Uczest­ni­cy bra­li udział w warsz­ta­tach muzycz­nych, kur­sach mini­stran­tu­ry oraz nauce cele­bra­cji. Rado­ścią napa­wa fakt, że w cza­sie warsz­ta­tów Czy­taj dalej…

Ostat­nie dni do roz­po­czę­cia warsztatów!

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę roz­pocz­niemy warsz­taty litur­giczne Ars Cele­brandi. Punkt reje­stra­cyj­no – infor­ma­cyj­ny zosta­nie otwar­ty o godzi­nie 13.00 i będzie znaj­do­wał się na par­te­rze domu piel­grzyma Arka. W punk­cie będzie moż­na uzy­skać infor­ma­cje, pozo­sta­wić bagaż oraz otrzy­mać mate­riały warsz­ta­towe. Przy domu Arka (Bra­ma 3) jest dostęp­ny par­king dla gości. Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach będzie moż­liwe od Czy­taj dalej…

Pro­gram warsztatów

Do warsz­ta­tów litur­gicz­nych w Liche­niu pozo­sta­ły już tyl­ko dwa tygo­dnie! Na naszej stro­nie zamie­ści­li­śmy peł­ny pro­gram warsz­ta­tów. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nim. Przy­po­mi­na­my, że wszyst­kie Msze świę­te i nabo­żeń­stwa są ogólnodostępne.

Ryt domi­ni­kań­ski na Ars Celebrandi

Cho­ciaż warsz­ta­ty litur­gicz­ne Ars Cele­bran­di kon­cen­tru­ją się na litur­gii spra­wo­wa­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, to w cza­sie warsz­ta­tów będzie moż­na uczest­ni­czyć tak­że w Mszach cele­bro­wa­nych w rycie domi­ni­kań­skim. Swój udział w warsz­ta­tach potwier­dził o. Hen­ri-Marie Fave­lin FSVF, tra­dy­cyj­ny domi­ni­ka­nin z Brac­twa św. Win­cen­te­go Fer­re­riu­sza z Chéme­­ré-le-Roi we Fran­cji. W cza­sie warsz­ta­tów będzie moż­na uczest­ni­czyć w domi­ni­kań­skich Mszach Czy­taj dalej…

Patro­nat honorowy

Patro­nat hono­ro­wy nad Warsz­ta­ta­mi objął J.E. ks. bp Wie­sław Mering, ordy­na­riusz wło­cław­ski. „Cie­szę się do pla­no­wa­nych warsz­ta­tów litur­gicz­nych w Liche­niu: są bez wąt­pie­nia i waż­ne i potrzeb­ne. Z wiel­ką rado­ścią obej­mu­ję Hono­ro­wym Patro­na­tem Warsz­ta­ty Litur­gicz­ne „ARS CELEBRANDI” oraz z chę­cią wziął­bym udział w jakiejś z czę­ści tego Przed­się­wzię­cia. Dla Orga­ni­za­to­rów i Uczest­ni­ków tego Wyda­rze­nia życzę wie­lu dobrych owo­ców.” Czy­taj dalej…

Muzy­cy na Ars Celebrandi

W minio­nym tygo­dniu pre­zen­to­wa­li­śmy na Face­bo­oku muzy­ków, któ­rzy popro­wa­dzą gru­py warsz­ta­to­we. Mamy nadzie­je, że nasza ofer­ta spra­wi, że każ­dy znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Warsz­ta­ty muzy­ki poli­fo­nicz­nej popro­wa­dzi Paweł Bębe­nek. Warsz­ta­ty cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go i domi­ni­kań­skie­go popro­wa­dzą Mar­cin Bor­nus-Szczy­­ci­ń­ski oraz Robert Pożar­ski. Warsz­ta­ty cho­ra­łu żeń­skie­go popro­wa­dzi Joan­na Orzeł. Śpie­wem tra­dy­cyj­nych pol­skich pie­śni Czy­taj dalej…

Witaj na naszej stronie!

Dłu­go kaza­li­śmy Wam cze­kać, ale w koń­cu jest! Z dumą pre­zen­tu­je­my stro­nę inter­ne­to­wą Warsz­ta­tów Litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di oraz oczy­wi­ście same Warsz­ta­ty. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ich ideą, pla­nem i inny­mi szcze­gó­ła­mi. Być może to wyda­rze­nie wycho­dzi na prze­ciw wła­śnie Two­im ocze­ki­wa­niom! Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszej stro­ny, któ­ra będzie uzu­peł­nia­na o kolej­ne infor­ma­cje i szcze­gó­ły. Zapew­nia­my, Czy­taj dalej…