Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na naj­lep­sze zdję­cie uczestnika

Komi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie Paweł Kuchar­ski (foto­graf), Piotr Kędzio­ra (fil­mo­wiec) i Domi­ni­ka Kru­piń­ska (Biu­ro Pra­so­we) uzna­ła za zwy­cię­skie nastę­pu­ją­ce zdję­cia uczest­ni­ków: Pogo­to­wie kra­wiec­kie, fot. Agniesz­ka Zakrzew­ska-Sma­ga­ła Pro­ce­sja, fot. Piotr Ulrich Mecz, fot. Igor Grzyb Gratulujemy!!!

Sta­ro­żyt­na litur­gia rzym­ska i współ­cze­sny kry­zys wia­ry (wykład abp. Guido Poz­zo, sekre­ta­rza Papie­skiej Komi­sji Ecc­le­sia Dei, wygło­szo­ny do uczest­ni­ków w dniu 18 lipca

Chciał­bym roz­po­cząć od przy­wo­ła­nia myśli papie­ża Bene­dyk­ta XVI, któ­ry uwa­ża, że kwe­stia litur­gii odsy­ła nas do klu­czo­wej kwe­stii wia­ry i Kościo­ła: w podej­ściu do litur­gii decy­du­je się przy­szło­ści wia­ry i Kościo­ła (J. Rat­zin­ger). We wstę­pie do wyda­ne­go jako pierw­szy tomu Ope­ra omnia trak­tu­ją­ce­go o litur­gii, papież Bene­dykt przy­po­mi­na, że Sobór Waty­kań­ski II roz­po­czął swo­je Czy­taj dalej…

Przez , temu

Módl­my się o zwy­cię­stwo Krzy­ża nad sta­ty­wem (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w szó­stym dniu warsztatów)

Jed­ną z naj­po­waż­niej­szych prze­szkód w sku­tecz­nym gło­sze­niu przez Kościół Ewan­ge­lii jest to, co nazy­wam „znie­wo­le­niem języ­ka”. Dano wia­rę poglą­do­wi, że nale­ży uni­kać jed­no­znacz­nych ocen, ostrych sfor­mu­ło­wań, kate­go­rycz­nych sądów bo rze­ko­mo taki jest „duch cza­su”. Boimy się zarzu­tu fana­ty­zmu, zaco­fa­nia czy wręcz pry­mi­ty­wi­zmu. Przy­ję­to nie­mal za dogmat, że nale­ży liczyć się z ocze­ki­wa­nia­mi oto­cze­nia, Czy­taj dalej…

Przez , temu

W litur­gii decy­du­je się przy­szłość wia­ry i Kościo­ła (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w pią­tym dniu warsztatów)

W spra­wo­wa­niu litur­gii decy­du­je się przy­szłość wia­ry i Kościo­ła”. Te sło­wa kard. J. Rat­zin­ge­ra wybi­te zosta­ły na okład­ce XI tomu „Ope­ra omnia” wyda­nych przez KUL. Każ­dy, kto chce poważ­nie dys­ku­to­wać o sta­nie litur­gii powi­nien przy­naj­mniej ten tom prze­czy­tać; przy oka­zji „zali­cza­jąc” jesz­cze sobo­ro­wą kon­sty­tu­cję o litur­gii i ency­kli­kę Piu­sa XII „Media­tor Dei”. To pod­sta­wa, Czy­taj dalej…

Nie bądź­cie dys­kret­ni, to nie czas na kata­kum­by (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w czwar­tym dniu warsztatów)

Jezus Chry­stus Boży Syn Zba­wi­ciel, Oso­ba Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Jemu poświę­ci­li­śmy nasze pierw­sze roz­wa­ża­nie. Dzi­siaj nie­co słów kon­ty­nu­acji wczo­raj­sze­go roz­wa­ża­nia o Jego Koście­le „tu i teraz”. Mówi­my o „Jego Koście­le”, bo to Jego Kościół, nie nasz. Kto dziś gło­si hasło „Chry­stus tak, Kościół nie”, ten nie wie, o czym mówi. Jeste­śmy Jego Mistycz­nym Cia­łem Czy­taj dalej…

Przez , temu

Nazbyt chęt­nie odda­li­śmy ten świat siłom anty­ewan­ge­lii (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w trze­cim dniu warsztatów)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Amen. Pozwól­cie, że posłu­żę się na począ­tek wyzna­niem Jima Cavie­ze­la, odtwór­cy roli nasze­go Pana w fil­mie „Pasja” M. Gib­so­na. Poja­wi­ło się ono parę mie­się­cy temu w inter­ne­cie. Słu­chaj­my słów akto­ra skie­ro­wa­nych do ame­ry­kań­skiej mło­dzie­ży, a pośred­nio tak­że i do nas: „Imię Sza­weł ozna­cza wiel­ki, imię Paweł ozna­cza maty. Pod­czas Czy­taj dalej…

Zachę­ca­my do oglą­da­nia gale­rii zdjęć na FB / Pho­to gal­le­ries on FB ready to watch

Codzien­nie publi­ku­je­my gale­rie zdjęć na FB. Ich auto­rem jest nasz foto­graf, © Paweł Kucharski/Travart (www.travart.pl). Zachę­ca­my do oglą­da­nia, jest już dużo zdjęć indy­wi­du­al­nych naszych uczest­ni­ków, a tak pięk­ne zdję­cia są dla każ­de­go wspa­nia­łą pamiąt­ką. (Pro­si­my tyl­ko pamię­tać, że trze­ba zacho­wy­wać pra­wa autor­skie nasze­go foto­gra­fa, tzn. wspo­mi­nać, że jest ich auto­rem, i nie Czy­taj dalej…

Przez , temu

The inter­na­tio­nal litur­gi­cal work­shops „Ars Cele­bran­di” are going on (for English-spe­aking followers)

Solemn and lofty cele­bra­tions; inten­se tra­ining; beau­ti­ful, con­tem­pla­ti­ve Gre­go­rian chant, new friend­ships and a warm atmo­sphe­re — this is the short sum­ma­ry of the inter­na­tio­nal litur­gi­cal work­shops „Ars Cele­bran­di”, laun­ched yester­day at the Sanc­tu­ary of Our Lady of Sor­rows in Licheń (Poland). The work­shops of the tra­di­tio­nal litur­gy „Ars Cele­bran­di” in Licheń, orga­ni­zed Czy­taj dalej…

Każ­dy niech pyta: Jaki jest mój Jezus? (kaza­nie ze Mszy św. solen­nej w 2. dniu warsztatów)

Kaza­nia reko­lek­cyj­ne na Mszach św. solen­nych gło­si w tym roku ks. dr Fran­ci­szek Gomuł­czak, pal­lo­tyn. Będzie­my je codzien­nie publi­ko­wać w wer­sji audio i tek­sto­wej (cza­sa­mi będą się one nie­co róż­ni­ły, gdyż Kazno­dzie­ja cza­sem decy­du­je się odejść od przy­go­to­wa­ne­go tek­stu). Oto pierw­sze z nich, zaty­tu­ło­wa­ne: „Każ­dy niech pyta: Jaki jest mój Jezus?”: Niech będzie pochwa­lo­ny Czy­taj dalej…

Kon­to Ars Cele­bran­di na Instagramie

Jeste­śmy jak ewan­ge­licz­ny ojciec rodzi­ny, któ­ry ze swe­go skarb­ca wydo­by­wa rze­czy nowe i sta­re. Dla­te­go sta­ra­jąc się o jak naj­wyż­szą for­mę cele­bra­cji tra­dy­cyj­nej litur­gii Kościo­ła, nie rezy­gnu­je­my jed­no­cze­śnie z nowych form ewan­ge­li­za­cji… i w tym roku uru­cho­mi­li­śmy kon­to na Insta­gra­mie. Będzie­my tam w cią­gu dnia wrzu­cać róż­ne zdję­cia, publicz­ne i pry­wat­ne, litur­gicz­ne, warsz­ta­to­we i inne, obra­zu­ją­ce życie Czy­taj dalej…

Przez , temu