Ruszy­ły zapi­sy na warsztaty!

Moż­na się już zapi­sy­wać na IV edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di, któ­ra odbę­dzie się w dniach 2027 lip­ca w Liche­niu. Aby zapi­sać się na warsz­ta­ty nale­ży wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na naszej stro­nie. Ser­decz­nie zapraszamy!

Wspól­na dro­ga na Ars Celebrandi

Z Mak­sem, uczest­ni­kiem warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di w 2016 r., pocho­dzą­cym z Tasma­nii kon­wer­ty­tą kato­lic­kim zafa­scy­no­wa­nym Kla­sycz­nym Rytem Rzym­skim oraz muzy­ką cho­ra­ło­wą, roz­ma­wia Michał Mur­gra­bia. Jak tra­fił Pan na Ars Cele­bran­di, na warsz­ta­ty śpie­wu cho­ra­ło­we­go? Max: Choć pocho­dzę z Tasma­nii, nie­wiel­kiej wyspy na połu­dnio­wym wscho­dzie Austra­lii, to obec­nie miesz­kam w Tar­no­wie. Stam­tąd dojeż­dżam do Jam­nej, Czy­taj dalej…

Zapi­sy na Ars Cele­bran­di 2017

Zapi­sy na IV edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di roz­pocz­ną się 18 mar­ca i jak zawsze będą pro­wa­dzo­ne poprzez for­mu­larz elek­tro­nicz­ny na naszej stro­nie. Już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza­my do zapi­sów i udzia­łu w warsz­ta­tach, któ­re odbę­dą się w tym roku w dniach 2027 lip­ca br. w Licheniu.

Przez , temu

Biskup Mering gościem warsz­ta­tów Ars Celebrandi

To, co mnie naj­bar­dziej zdu­mie­wa, ale tak rado­śnie, to fakt, że tą for­mą spra­wo­wa­nia litur­gii, któ­ra wca­le nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­su­je się wie­lu mło­dych ludzi” — powie­dział biskup wło­cław­ski Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, któ­ra spra­wo­wa­na była w jego obec­no­ści w dniu 9 sierp­nia br. w bazy­li­ce licheń­skiej. Pod­czas uro­czy­stej Czy­taj dalej…

Biskup Mering na Ars Cele­bran­di: Drze­wo nie może ist­nieć bez korze­ni (wywiad)

To, co mnie naj­bar­dziej zdu­mie­wa, ale tak rado­śnie zdu­mie­wa, to fakt, że tą for­mą spra­wo­wa­nia litur­gii, któ­ra wca­le nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­su­ją się mło­dzi ludzie” — powie­dział ksiądz biskup Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, odpra­wio­nej w jego obec­no­ści (coram epi­sco­po), 9 sierp­nia 2016 roku w bazy­li­ce licheń­skiej. Od chwi­li Czy­taj dalej…

Msza requ­iem za śp. Fran­cisz­ka kard. Macharskiego

W ponie­dzia­łek 8 sierp­nia 2016 r. orga­ni­za­to­rzy i uczest­ni­cy warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di w Liche­niu modli­li się na Mszy św. requ­iem w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go ze śpie­wem cho­ra­ło­wym o zba­wie­nie wiecz­ne dla zmar­łe­go kar­dy­na­ła Fran­cisz­ka Machar­skie­go. Zabrzmia­ły m.in. anty­fo­na Requ­iem aeter­nam i sekwen­cja Dies irae. Po Mszy świę­tej odpra­wio­ny został obrzęd abso­lu­cji (sta­ro­daw­ny obrzęd modli­twy Czy­taj dalej…

Mary Wagner gościem warsz­ta­tów Ars Celebrandi

W pią­tek 5 sierp­nia uczest­ni­ków i orga­ni­za­to­rów warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di odwie­dził wyjąt­ko­wy gość: boha­ter­ska obroń­czy­ni dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych Mary Wagner, wie­lo­krot­nie wię­zio­na za to w swo­jej rodzin­nej Kana­dzie. Mary przy­je­cha­ła do Pol­ski na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, a obec­nie podró­żu­je po naszym kra­ju, wygła­sza­jąc pre­lek­cje i spo­ty­ka­jąc się z ludź­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi obro­ną życia. W dro­dze z Kali­sza do Gdań­ska Czy­taj dalej…

Wizy­ta u ks. bp. Wie­sła­wa Meringa

Orga­ni­za­to­rzy warsz­ta­tów byli we Wło­cław­ku gdzie spo­tka­li się z JE ks. bp. Wie­sła­wem Merin­giem, ordy­na­riu­szem die­ce­zji wło­cław­skiej. Ksiądz Biskup zapew­nił, że bar­dzo ceni sobie nasze dzie­ło i cie­szy się, że to wła­śnie w Liche­niu, na tere­nie Jego die­ce­zji odby­wa się już trze­cia edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych „Ars Cele­bran­di”. Księ­dzu Bisku­po­wi skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za Czy­taj dalej…

Zapi­sy na warsztaty!

W sobo­tę 23 kwiet­nia roz­po­czy­na­my zapi­sy na tego­rocz­ne warsz­ta­ty. Zapi­sać moż­na się wyłącz­nie poprzez wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zapraszamy!