Mary Wagner gościem warsz­ta­tów Ars Celebrandi

W pią­tek 5 sierp­nia uczest­ni­ków i orga­ni­za­to­rów warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­bran­di odwie­dził wyjąt­ko­wy gość: boha­ter­ska obroń­czy­ni dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych Mary Wagner, wie­lo­krot­nie wię­zio­na za to w swo­jej rodzin­nej Kana­dzie. Mary przy­je­cha­ła do Pol­ski na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, a obec­nie podró­żu­je po naszym kra­ju, wygła­sza­jąc pre­lek­cje i spo­ty­ka­jąc się z ludź­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi obro­ną życia. W dro­dze z Kali­sza do Gdań­ska Czy­taj dalej…

Wizy­ta u ks. bp. Wie­sła­wa Meringa

Orga­ni­za­to­rzy warsz­ta­tów byli we Wło­cław­ku gdzie spo­tka­li się z JE ks. bp. Wie­sła­wem Merin­giem, ordy­na­riu­szem die­ce­zji wło­cław­skiej. Ksiądz Biskup zapew­nił, że bar­dzo ceni sobie nasze dzie­ło i cie­szy się, że to wła­śnie w Liche­niu, na tere­nie Jego die­ce­zji odby­wa się już trze­cia edy­cja warsz­ta­tów litur­gicz­nych „Ars Cele­bran­di”. Księ­dzu Bisku­po­wi skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za Czy­taj dalej…

Zapi­sy na warsztaty!

W sobo­tę 23 kwiet­nia roz­po­czy­na­my zapi­sy na tego­rocz­ne warsz­ta­ty. Zapi­sać moż­na się wyłącz­nie poprzez wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zapraszamy!

Bp Schne­ider: To była jed­na z naj­pięk­niej­szych Mszy w moim życiu

W dniu 19 sierp­nia br. biskup Atha­na­sius Schne­ider z Kazach­sta­nu cele­bro­wał na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di Mszę św. pon­ty­fi­kal­ną oraz nie­szpo­ry pon­ty­fi­kal­ne, a tak­że wygło­sił wykład poświę­co­ny pra­wi­dło­wej odno­wie litur­gii i god­nej czci Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odpo­wia­dał rów­nież na pyta­nia uczest­ni­ków warsz­ta­tów i pod­pi­sy­wał swo­ją naj­now­szą książ­kę pt. „Cor­pus Chri­sti”. W wykła­dzie zaty­tu­ło­wa­nym „Odno­wa Czy­taj dalej…

Cho­rał jest śpie­wem powszechnym

Jakie są Two­je wra­że­nia po zeszło­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di? Odby­wa­ły się po raz pierw­szy i według nowa­tor­skiej for­mu­ły. Czy ona się spraw­dzi­ła? Mar­cin Bor­nus-Szczy­­ci­ń­ski: Daw­ną litur­gię w takim natę­że­niu — nie jed­no­ra­zo­wą mszę czy nie­szpo­ry, co prak­ty­ko­wa­li­śmy czę­sto, ale cały tydzień bar­dzo jed­no­li­tej litur­gii. W dodat­ku wzią­łem udział w nie­któ­rych litur­giach tak uro­czy­stych, jakich nigdy nie Czy­taj dalej…

Ksiądz Jan Kacz­kow­ski na Ars Celebrandi

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że ksiądz Jan Kacz­kow­ski weź­mie udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di! Księ­dza Jana chy­ba niko­mu przed­sta­wiać nie trze­ba. Poza wspól­ną modli­twą będzie oka­zja do roz­mo­wy z księ­dzem Janem oraz zada­wa­nia pytań w trak­cie wspól­ne­go spotkania.

O tra­dy­cyj­nej litur­gii z Paw­łem Bębenkiem

Jakie są Two­je wra­że­nia z pierw­szej edy­cji warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di? Pro­wa­dzi­łeś tam naukę śpie­wu poli­fo­nicz­ne­go. Paweł Bębe­nek: Przede wszyst­kim ogrom­nie żału­ję, że nie mogłem uczest­ni­czyć we wszyst­kich warsz­ta­tach, któ­re się odby­wa­ły. Będąc na wie­lu litur­giach w Liche­niu, mia­łem ogrom­ny nie­do­syt pięk­na, bo nie mam boga­tych doświad­czeń w zakre­sie rytu kla­sycz­ne­go i było mnó­stwo róż­nych Czy­taj dalej…

Warsz­ta­ty orga­no­we na Ars Celebrandi

W cza­sie tego­rocz­nych warsz­ta­tów litur­gicz­nych Pan Robert Hugo popro­wa­dzi warsz­ta­ty dla orga­ni­stów z zakre­su udzia­łu orga­nów w litur­gii tra­dy­cyj­nej. Warsz­ta­ty te adre­so­wa­ne są do uczniów, stu­den­tów i absol­wen­tów szkół muzycz­nych. Zgło­sze­nia z krót­kim opi­sem dotych­cza­so­we­go dorob­ku pro­si­my prze­sy­łać do 1 lip­ca br. na nasz adres mailo­wy. Na ich pod­sta­wie Pan Robert Hugo podej­mie decy­zję o dopusz­cze­niu Czy­taj dalej…

Zakoń­czy­ła się pierw­sza edy­cja wasz­ta­tów Ars Celebrandi!

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w tego­rocz­nych warsz­ta­tach! Przez ponad tydzień 150 osób z wie­lu zakąt­ków nasze­go kra­ju, a tak­że z Czech, Litwy, Łotwy i Fran­cji, spo­tka­ło się w Liche­niu aby dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści i współ­two­rzyć litur­gicz­ną prze­strzeń spo­tka­nia z Bogiem. Uczest­ni­cy bra­li udział w warsz­ta­tach muzycz­nych, kur­sach mini­stran­tu­ry oraz nauce cele­bra­cji. Rado­ścią napa­wa fakt, że w cza­sie warsz­ta­tów Czy­taj dalej…

Ostat­nie dni do roz­po­czę­cia warsztatów!

Już w naj­bliż­szą nie­dzielę roz­pocz­niemy warsz­taty litur­giczne Ars Cele­brandi. Punkt reje­stra­cyj­no – infor­ma­cyj­ny zosta­nie otwar­ty o godzi­nie 13.00 i będzie znaj­do­wał się na par­te­rze domu piel­grzyma Arka. W punk­cie będzie moż­na uzy­skać infor­ma­cje, pozo­sta­wić bagaż oraz otrzy­mać mate­riały warsz­ta­towe. Przy domu Arka (Bra­ma 3) jest dostęp­ny par­king dla gości. Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach będzie moż­liwe od Czy­taj dalej…