Cho­rał jest śpie­wem powszechnym

Jakie są Two­je wra­że­nia po zeszło­rocz­nych warsz­ta­tach Ars Cele­bran­di? Odby­wa­ły się po raz pierw­szy i według nowa­tor­skiej for­mu­ły. Czy ona się spraw­dzi­ła? Mar­cin Bor­nus-Szczy­­ci­ń­ski: Daw­ną litur­gię w takim natę­że­niu — nie jed­no­ra­zo­wą mszę czy nie­szpo­ry, co prak­ty­ko­wa­li­śmy czę­sto, ale cały tydzień bar­dzo jed­no­li­tej litur­gii. W dodat­ku wzią­łem udział w nie­któ­rych litur­giach tak uro­czy­stych, jakich nigdy nie Czy­taj dalej…