Kapa świę­te­go Jacka

Kaza­nie o. Woj­cie­cha Goła­skie­go OP pod­czas Mszy świę­tej solen­nej w rycie domi­ni­kań­skim, cele­bro­wa­nej w uro­czy­stość św. Jac­ka Odro­wą­ża, patro­na pol­skiej pro­win­cji Zako­nu Bra­ci Kazno­dzie­jów, na warsz­ta­tach litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go. Amen. Bra­cia i sio­stry! Wie­lu z nas wie, ale przy­po­mnę. Gdy świę­ty Jacek apo­sto­ło­wał w Kijo­wie i pode­szły pod mia­sto Czy­taj dalej…

Tyl­ko i wyłącz­nie ku więk­szej chwa­le Boga

Kaza­nie ks. Paw­ła Korup­ki pod­czas Mszy świę­tej solen­nej, otwie­ra­ją­cej warsz­ta­ty litur­gii tra­dy­cyj­nej Ars Cele­bran­di w Liche­niu. „Bło­go­sła­wio­ne oczy, któ­re widzą, co wy widzi­cie” — usły­sze­li­śmy w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii. O czym mówi Jezus? Co chce, byśmy widzie­li? Na co mamy patrzeć, aże­by nasze oczy były bło­go­sła­wio­ne? Czym kar­mić swój wzrok, czym kar­mić sie­bie, aby być bło­go­sła­wio­nym, Czy­taj dalej…