Bóg zosta­wił mi spraw­ną gło­wę i ręce

Z ks. Mar­kiem Bał­wa­sem, uczest­ni­kiem warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di w 20142015 roku, roz­ma­wia Domi­ni­ka Kru­piń­ska. Jest Ksiądz jedy­nym w Pol­sce kapła­nem, któ­ry poru­sza się na wóz­ku inwa­lidz­kim, a mimo to cele­bru­je Mszę św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go. Jak doszło to tego, że przy­je­chał Ksiądz na warsz­ta­ty Ars Cele­bran­di? Ks. Marek Bał­was: Niech będzie Czy­taj dalej…

Wspól­na dro­ga na Ars Celebrandi

Z Mak­sem, uczest­ni­kiem warsz­ta­tów Ars Cele­bran­di w 2016 r., pocho­dzą­cym z Tasma­nii kon­wer­ty­tą kato­lic­kim zafa­scy­no­wa­nym Kla­sycz­nym Rytem Rzym­skim oraz muzy­ką cho­ra­ło­wą, roz­ma­wia Michał Mur­gra­bia. Jak tra­fił Pan na Ars Cele­bran­di, na warsz­ta­ty śpie­wu cho­ra­ło­we­go? Max: Choć pocho­dzę z Tasma­nii, nie­wiel­kiej wyspy na połu­dnio­wym wscho­dzie Austra­lii, to obec­nie miesz­kam w Tar­no­wie. Stam­tąd dojeż­dżam do Jam­nej, Czy­taj dalej…

Biskup Mering na Ars Cele­bran­di: Drze­wo nie może ist­nieć bez korze­ni (wywiad)

To, co mnie naj­bar­dziej zdu­mie­wa, ale tak rado­śnie zdu­mie­wa, to fakt, że tą for­mą spra­wo­wa­nia litur­gii, któ­ra wca­le nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­su­ją się mło­dzi ludzie” — powie­dział ksiądz biskup Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go, odpra­wio­nej w jego obec­no­ści (coram epi­sco­po), 9 sierp­nia 2016 roku w bazy­li­ce licheń­skiej. Od chwi­li Czy­taj dalej…