Infor­ma­cje orga­ni­za­cyj­ne dla uczestników

Na naszej stro­nie jest na razie dostęp­ny ubie­gło­rocz­ny, orien­ta­cyj­ny pro­gram warsz­ta­tów oraz regu­la­min. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nimi. 

Warsz­ta­ty roz­po­czy­na­ją się w czwar­tek 04 lip­ca 2024 r. Po przy­jeź­dzie do Liche­nia nale­ży udać się do domu piel­grzy­ma „Betle­jem” przy ul. Klasz­tor­nej 4 (bra­ma wjaz­do­wa nr 2) na tere­nie sank­tu­arium. Przed domem znaj­du­je się duży par­king dla gości.

Punkt reje­stra­cyj­no-infor­ma­cyj­ny zosta­nie otwar­ty o godzi­nie 13.30 i będzie znaj­do­wał się na par­te­rze domu piel­grzy­ma „Betle­jem”. W punk­cie będzie moż­na uzy­skać wszel­kie infor­ma­cje i otrzy­mać mate­ria­ły warsz­ta­to­we. Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach będzie moż­li­we od godzi­ny 14.00 i potrwa do godzi­ny 16.30. Pro­si­my w tym prze­dzia­le cza­su zgło­sić się do nasze­go punk­tu po odbiór klu­czy. Dal­szy pro­gram tego dnia wyglą­da następująco:

17.00 – Msza solen­na z pro­ce­sją (kościół MB Częstochowskiej)
19.15 – Kola­cja (Dom „Betle­jem”)
20.00 – Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne (Dom „Betle­jem” – sala konferencyjna)
21.00 – Spo­tka­nia orga­ni­za­cyj­ne w gru­pach (Dom „Betle­jem”, sal­ki warsztatowe)
22.00 – Kom­ple­ta (kościół MB Częstochowskiej)

Jeśli nie zdo­ła­ją Pań­stwo dotrzeć do Liche­nia do godzi­ny 16.30, pro­si­my po przy­jeź­dzie zgło­sić się do nasze­go punk­tu recep­cyj­ne­go celem reje­stra­cji i kwa­te­run­ku. Pro­si­my wziąć pod uwa­gę moż­li­wy brak dys­po­zy­cyj­no­ści orga­ni­za­to­rów w cza­sie trwa­nia Mszy św. (17.0018.30)

Jeśli przy­by­wa­ją Pań­stwo do Liche­nia w innym dniu niż dzień roz­po­czę­cia warsz­ta­tów nale­ży zgło­sić się do biu­ra warsz­ta­tów, któ­re będzie funk­cjo­no­wać w domu piel­grzy­ma. Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce orga­ni­za­cji warsz­ta­tów będą znaj­do­wa­ły się na tabli­cy infor­ma­cyj­nej na par­te­rze w holu domu piel­grzy­ma (przy windach).

Warsz­ta­ty koń­czą się w czwar­tek 11 lip­ca 2024 r. Mszą św. o godz. 11.45.

Infor­ma­cje dla księży:
Kapła­nów uda­ją­cych się na warsz­ta­ty pro­si­my o zabra­nie ze sobą stuł w kolo­rach: bia­łym, zie­lo­nym, czer­wo­nym i fio­le­to­wym. Przy­po­mi­na­my, że do uczest­nic­twa i cele­bra­cji litur­gii obo­wią­zu­je sutan­na (lub wła­sny strój duchow­ny), biret (jeśli przy­słu­gu­je) oraz czar­ne buty. Ponad­to księ­ża powin­ni posia­dać wła­sną albę i kom­żę (w mia­rę moż­li­wo­ści o tra­dy­cyj­nych kro­jach i z natu­ral­nych mate­ria­łów), hume­rał i cin­gu­lum. Jeśli któ­ryś z Księ­ży posia­da Mszał rzym­ski (opty­mal­nie 1962 lub star­szy) oraz Col­lec­tio ritu­um rów­nież pro­si­my je zabrać (zwłasz­cza jeśli przy­jeż­dża­my na naukę). Moż­na tak­że przy­wieźć swój kie­lich z pate­ną (pła­ską). Ist­nie­je tak­że moż­li­wość przy­wie­zie­nia na warsz­ta­ty wła­snych szat litur­gicz­nych. Pro­si­my mieć ze sobą waż­ny cele­bret, któ­ry nale­ży oka­zać przy reje­stra­cji w dniu przy­jaz­du. Duchow­ni bez waż­ne­go cele­bre­tu nie zosta­ną dopusz­cze­ni do uczest­nic­twa w warsztatach. 

Infor­ma­cje dla ministrantów:
Uczest­nicy warsz­ta­tów mini­stranc­kich powin­ni posia­dać wła­sną sutan­nę (czar­ną) oraz kom­żę (w mia­rę moż­li­wo­ści o tra­dy­cyj­nym kro­ju i z natu­ral­nych mate­ria­łów). Mini­stran­ci posłu­gu­ją­cy do Mszy i nabo­żeństw powin­ni być ubra­ni w bia­łą koszu­lę, czar­ne spodnie, czar­ne skar­pet­ki i (koniecz­nie!) czar­ne pół­bu­ty. Oso­by w adi­da­sach, tramp­kach itp. nie będą dopusz­cza­ne do posługiwania. 

Zachę­ca­my do śle­dze­nia naszej stro­ny na Facebooku.
Wszel­kie pyta­nia moż­na kie­ro­wać na adres e‑mail: kontakt@arscelebrandi.pl
Biu­ro pra­so­we warsz­ta­tów pra­cu­je pod adre­sem: media@arscelebrandi.pl

Ser­decz­nie Pozdra­wiam, do zoba­cze­nia w Licheniu!
z Panem Bogiem,
Tomasz Olszyński

Koor­dy­na­tor Warsz­ta­tów Ars Celebrandi
Una Voce Polonia