Warsz­ta­ty dla księ­ży i kleryków

Gru­pa warsz­ta­to­wa dla księ­ży, któ­rzy chcą się nauczyć cele­bra­cji Mszę św. w tra­dy­cyj­nym rycie rzym­skim sta­no­wi odpo­wiedź na pra­gnie­nie wie­lu kapła­nów, któ­rzy chcie­li­by wzbo­ga­cić swo­ją ducho­wość o Mszę w for­mie kla­sycz­nej, bądź chcie­li­by nauczyć się jej spra­wo­wa­nia z uwa­gi na proś­by wier­nych lub potrze­by dusz­pa­sterstw. Poza nauką cele­bra­cji prze­wi­du­je się tak­że naukę poszcze­gól­nych funk­cji litur­gicz­nych peł­nio­nych przez księ­ży i kle­ry­ków oraz naukę udzie­la­nia sakra­men­tów. Wydzie­lo­no nastę­pu­ją­ce grupy:

Gru­pa K1 – nauka cele­bra­cji Mszy św. od podstaw
Gru­pa K2 – nauka funk­cji dia­ko­na i subdiakona
Gru­pa K3 – nauka cele­bra­cji Mszy św. śpie­wa­nej i sakramentów
Gru­pa D – nauka cele­bra­cji Mszy św. w rycie domi­ni­kań­skim (dla dominikanów)

Nale­ży zapi­sać się do jed­nej gru­py. W cza­sie trwa­nia warsz­ta­tów, wraz z naby­wa­niem umie­jęt­no­ści, ist­nie­je moż­li­wość zmia­ny grupy.

Księ­ża uda­ją­cy się na warsz­ta­ty powin­ni zabrać ze sobą sutan­nę, biret, hume­rał, cin­gu­lum, albękom­żę (w mia­rę moż­li­wo­ści o tra­dy­cyj­nych kro­jach i z natu­ral­nych mate­ria­łów) oraz stu­ły w kolo­rach: bia­łym, zie­lo­nym, czer­wo­nym i fio­le­to­wym. Moż­na przy­wieźć tak­że wła­sny Mszał rzym­ski (opty­mal­nie 1962 lub star­szy), Col­lec­tio Ritu­um lub inny rytu­ał zawie­ra­ją­cy tek­sty obrzę­dów sakra­men­tów i sakra­men­ta­liów, kie­lich z pła­ską pate­ną oraz wedle uzna­nia inne para­men­ta liturgiczne.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder